Užitočné informácie týkajúce rozpočtu EÚ

Záväzky (Commitment appropriations - CA) pokrývajú celkové náklady na zákonné záväzky zahrnuté do rozpočtu EÚ v priebehu finančného roku.

Platby (Payment appropriations - PA) sú prostriedky určené na splácanie zákonných záväzkov zahrnutých do rozpočtu EÚ v bežnom finančnom roku a/alebo v predchádzajúcich finančných rokoch.

Výdavková kapitola (heading) – oblasť rozpočtu EÚ podľa členenia rozpočtu na základe priorít; šiestimi výdavkovými kapitolami jednoročného rozpočtu EÚ ako i VFR sú: 1. Inteligentný a inkluzívny rast, 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje, 3. Bezpečnosť a občianstvo, 4. Globálna Európa, 5. Administratíva a 6. Kompenzácie.

Diferencované finančné prostriedky (Differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie počas viacerých finančných rokov. Teda rozpočtový záväzok na daný finančný rok sa nerovná čerpaniu. Ako príklad môžu poslúžiť prostriedky pre štrukturálne a investičné fondy, pri ktorých sa uplatňuje pravidlo čerpania n+3 (čerpanie v danom roku a počas nasledujúcich troch rokov).

Nediferencované finančné prostriedky (Non-differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie v danom finančnom roku, teda ich čerpanie nie je rozložené na viacero rokov. Čerpanie sa v tomto prípade rovná záväzku. Ide napr. o priame platby pre poľnohospodárov vo výdavkovej kapitole č.2 Udržateľný rast: prírodné zdroje.

Mimorozpočtové programy – časť fondov sa pre ich nepredvídateľný charakter (napr. Fond solidarity EÚ) alebo odlišný kľúč financovania (Európsky rozvojový fond) nachádza mimo viacročného finančného rámca EÚ. Počas rokov 2014 – 2020 sú mimo VFR vyčlenené nasledovné fondy/nástroje: Rezerva pre núdzovú pomoc, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity EÚ, Nástroj flexibility, Európsky rozvojový fond. Okrem týchto nástrojov stanovených v nariadení o VFR sa mimo rozpočtu nachádza viacero zvereneckých fondov (Sýria, Afrika) ako aj Nástroj pre utečencov v Turecku.

Flexibilita rozpočtu EÚ – pre rozpočet EÚ platia striktné pravidlá pre dodržanie účelu použitia, pričom je veľmi zložité presunúť voľné prostriedky v rámci kapitol (resp. v čase) – vyžaduje si mobilizáciu Nástroja flexibility, resp. Rezervy na nepredvídané udalosti. Väčšia flexibilita rozpočtu je požiadavka hlavne EP a EK, pričom EP sa do nariadenia o VFR pre roky 2014 – 2020 podarilo presadiť možnosť flexibility platieb v rámci jednotlivých rokov (prostredníctvom „Celkovej rezervy pre platby“ je možné upraviť/navýšiť stropy jednoročných rozpočtov EÚ o nevyužité prostriedky z predchádzajúcich rokov, táto flexibilita je však ku koncu VFR ohraničená, aby nedošlo k príliš veľkému akumulovaniu platieb v poslednom rozpočtovom roku VFR).