Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2009

aktualizované dňa: 02. 02. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
02.01.09 05.01.09 07.01.09 08.01.09 09.01.09
Príjmy spolu 13 115 868,7 2 574,9 8 606,0 20 506,9 39 169,9 50 776,7
v tom:
1. daňové 9 885 676,0 24,0 5 687,8 14 934,5 32 850,1 43 005,7
z toho:
daň z príjmov FO 122 895,0 24,4 1 106,9 9 550,0 26 322,6 46 478,1
daň z príjmov PO 2 454 941,0 762,3 1 630,7 2 161,5 2 600,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030,0 0,1 57,2 393,7 620,0 1 798,4
DPH 4 959 899,0 3 707,6 3 232,9 3 592,8 -8 101,6
spotrebné dane 2 071 933,0 47,3 115,5 131,9 206,7
2. nedaňové 894 194,7 2 550,9 2 916,2 5 570,4 6 316,5 7 763,4
3. granty a transfery 2 335 998,0 2,0 2,0 3 ,3 7,6
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695,4
Výdavky spolu 14 125 290,7 65 523,4 149 763,0 184 848,0 240 376,5 272 286,9
v tom:
bežné výdavky 11 898 135,9 65 523,4 149 763,0 184 847,5 239 386,0 271 296,4
kapitálové výdavky 2 227 154,8 0 0 0,5 990,5 990,5
Schodok/Prebytok -1 009 422,0 -62 948,5 -141 157,0 -164 341,1 -201 206,6 -221 510,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
12.01.09 13.01.09 14.01.09 15.01.09 16.01.09
Príjmy spolu 13 115 868,7 72 109,5 89 215,6 116 290,6 95 400,7 -16 929,4
v tom:
1. daňové 9 885 676,0 62 665,6 78 768,4 104 084,3 78 523,4 -35 342,1
z toho:
daň z príjmov FO 122 895,0 64 023,3 80 467,7 99 100,6 110 337,2 119 825,1
daň z príjmov PO 2 454 941,0 2 943,6 3 293,4 3 713,6 4 339,1 5127,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030,0 3 076,4 3 465,3 7 532,8 25 245,4 32 052,0
DPH 4 959 899,0 -7 654,6 -8 789,0 -6 661,7 -61 875,0 -195 689,5
spotrebné dane 2 071 933,0 246,6 296,1 356,8 523,5 700,4
2. nedaňové 894 194,7 9 436,0 10 436,6 12 194,3 16 857,7 18 385,0
3. granty a transfery 2 336,0 7 9 10,6 12,0 19,6 27,5
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882,7
Výdavky spolu 14 125 290,7 291 860,7 353 276,3 384 904,1 434 545,1 448 528,9
v tom:
bežné výdavky 11 898 135,9 290 744,2 352 157,2 383 569,8 432 957,5 446 937,0
kapitálové výdavky 2 227 154,8 1 116,5 1 119,1 1 334,3 1 587,6 1591,9
Schodok/Prebytok -1 009 422,0 -219 751,2 -264 060,7 -268 613,5 -339 144,4 -465 458,3
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
19.01.09 20.01.09 21.01.09 22.01.09 23.01.09
Príjmy spolu 13 115 868,7 -1 583,7 -197 343,4 272 116,0 -311 914,6 -238 988,0
v tom:
1. daňové 9 885 676,0 -31 099,3 -228 319,4 -304 651,1 -346 108,8 -277 328,6
z toho:
daň z príjmov FO 122 895,0 125 560,4 -90 121,8 -85 730,6 -83 579,1 -79 604,8
daň z príjmov PO 2 454 941,0 5 887,7 6 444,6 7 528,7 11 148,0 14 129,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030,0 32 332,8 32 410,8 32 473,5 32 740,0 32 965,5
DPH 4 959 899,0 -198 345,9 -185 613,1 -269 017,9 -317 588,7 -270 648,9
spotrebné dane 2 071 933,0 817,3 5 887,9 7 415,3 8 480,4 23 096,0
2. nedaňové 894 194,7 29 486,1 30 945,4 32 487,5 34 142,8 38 285,4
3. granty a transfery 2 335 998,0 29,5 30,6 47,6 51,4 55,3
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695,4
Výdavky spolu 14 125 290,7 458 376,1 464 431,4 533 006,6 560 820,5 567 454,2
v tom:
bežné výdavky 11 898 135,9 456 773,0 462 801,4 531 264,4 559 077,5 565 606,3
kapitálové výdavky 2 227 154,8 1 603,1 1 630,0 1 742,2 1 743,0 1 847,9
Schodok/Prebytok -1 009 422,0 -459 959,8 -661 774,8 -805 122,6 -872 735,1 -806 442,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
26.01.09 27.01.09 28.01.09 29.01.09 30.01.09
Príjmy spolu 13 115 868,7 69 940,4 716 187,0 644 602,2 677 293,3 706 678,1
v tom:
1. daňové 9 885 676,0 28 730,9 673 888,3 601 759,7 633 390,6 662 211,2
z toho:
daň z príjmov FO 122 895,0 -76 475,9 -72 153,7 -69 398,6 -65 735,6 -60 068,3
daň z príjmov PO 2 454 941,0 18 922,0 27 500,2 33 491,0 48 265,1 66 003,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030,0 33 028,2 33 244,8 33 309,2 33 504,4 33 569,4
DPH 4 959 899,0 -28 770,5 430 947,5 348 131,7 360 675,2 365 972,3
spotrebné dane 2 071 933,0 79 258,1 251 520,5 253 383,4 253 821,1 253 833,3
2. nedaňové 894 194,7 40 932,4 42 012,9 42 546,6 43 583,9 44 145,9
3. granty a transfery 2 335 998,0 277,1 285,8 295,9 318,8 321,0
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695,4
Výdavky spolu 14 125 290,7 570 941,4 578 602,6 582 370,3 586 387,6 606 359,3
v tom:
bežné výdavky 11 898 135,9 569 093,5 572 502,3 576 211,7 580 168,2 599 742,4
kapitálové výdavky 2 227 154,8 1 847,9 6 100,3 6 158,6 6 219,4 6 616,9
Schodok/Prebytok -1 009 422,0 -501 001,0 137 584,4 62 231,9 90 905,7 100 318,8
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov