Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2016

aktualizované dňa: 02. 05. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.04.16 04.04.16 05.04.16 06.04.16 07.04.16
Príjmy spolu 14 276 806 2 843 307 2 877 087 3 317 619 3 342 515 3 364 333
v tom:
1. daňové 10 993 837 2 623 811 2 644 765 2 665 518 2 681 720 2 701 782
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -31 493 -25 811 -17 913 -6 232 10 597
daň z príjmov PO 2 825 628 946 830 952 950 954 907 956 182 956 455

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 67 474 67 663 67 895 67 990 68 435
DPH 5 647 430 1 085 619 1 093 218 1 103 565 1 106 513 1 108 837
spotrebné dane 2 160 333 479 034 480 026 480 006 480 041 480 062
2. nedaňové 1 107 625 163 259 164 383 165 391 166 427 168 137
3. granty a transfery 2 175 344 56 237 67 939 486 710 494 368 494 414
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 53 556 65 252 483 967 491 515 491 515
Výdavky spolu 16 247 201 3 714 526 3 760 692 3 801 923 3 871 643 3 951 105
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 371 581 3 406 802 3 447 515 3 517 004 3 590 020
kapitálové výdavky 1 894 314 342 945 353 890 354 408 354 639 361 085
Schodok/Prebytok -1 970 395 -871 219 -883 605 -484 304 -529 128 -586 772
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.04.16 11.04.16 12.04.16 13.04.16 14.04.16
Príjmy spolu 14 276 806 3 392 401 3 424 228 3 452 872 3 471 603 3 488 337
v tom:
1. daňové 10 993 837 2 728 432 2 758 022 2 785 153 2 802 807 2 818 643
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 32 187 55 006  69 063 77 539 87 482
daň z príjmov PO 2 825 628 956 923 958 503 959 925 961 064 963 061

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 68 462 68 672 69 191 70 198 72 407
DPH 5 647 430 1 113 165 1 117 971 1 126 503 1 133 158 1 134 635
spotrebné dane 2 160 333 480 170 480 210 480 325 480 509 480 599
2. nedaňové 1 107 625 169 541 170 574 172 079 173 010 173 894
3. granty a transfery 2 175 344 494 428 495 632 495 640 495 786 495 800
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 491 517 492 713 492 713 492 836 492 836
Výdavky spolu 16 247 201 4 016 993 4 073 508 4 141 141 4 190 796 4 293 553
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 651 257 3 706 721 3 773 052 3 821 678 3 899 218
kapitálové výdavky 1 894 314 365 736 366 787 368 089 369 118 394 335
Schodok/Prebytok -1 970 395 -624 592 -649 280 -688 269 -719 193 -805 216
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.04.16 18.04.16 19.04.16 20.04.16 21.04.16
Príjmy spolu 14 276 806 3 478 050 3 555 921 3 568 622 3 344 514 3 286 232
v tom:
1. daňové 10 993 837 2 798 959 2 849 843 2 861 545 2 635 491 2 565 632
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 89 762 92 487 87 854 -144 660 -151 301
daň z príjmov PO 2 825 628 962 924 961 198 961 840 960 837 957 195

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 73 825 75 052 75 374 75 529 75 528
DPH 5 647 430 1 111 523 1 159 948 1 174 602 1 181 468 1 121 341
spotrebné dane 2 160 333 480 671 480 715 481 260 481 508 481 813
2. nedaňové 1 107 625 183 286 185 318 186 292 188 210 193 653
3. granty a transfery 2 175 344 495 805 520 760 520 785 520 813 526 947
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 492 836 517 786 517 786 517 786 523 887
Výdavky spolu 16 247 201 4 310 903 4 322 065 4 326 452 4 395 397 4 406 040
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 913 460 3 922 933 3 927 095 3 991 466 4 000 378
kapitálové výdavky 1 894 314 397 443 399 132 399 357 403 931 405 662
Schodok/Prebytok -1 970 395 -832 853 -766 144 -757 830 -1 050 883 -1 119 808
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.04.16 25.04.16 26.04.16 27.04.16 28.04.16
Príjmy spolu 14 276 806 3 254 732 3 535 226 4 061 215 4 094 762 3 996 803
v tom:
1. daňové 10 993 837 2 513 609 2 788 578 3 295 807 3 314 969 3 209 883
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -159 204 -165 611 -171 673 -177 366 -180 967
daň z príjmov PO 2 825 628 955 171 957 062 975 906 980 771 1 014 767

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 75 539 75 788 75 822 75 875 76 418
DPH 5 647 430 1 071 958 1 265 356 1 666 762 1 686 007 1 549 353
spotrebné dane 2 160 333 488 824 574 313 666 901 667 151 667 184
2. nedaňové 1 107 625 214 174 219 670 226 615 240 935 248 050
3. granty a transfery 2 175 344 526 949 526 978 538 793 538 858 538 868
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 523 887 523 887 535 683 535 683 535 683
Výdavky spolu 16 247 201 4 421 576 4 441 826 4 450 746 4 463 569 4 486 339
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 4 015 167 4 020 939 4 029 659 4 040 483 4 052 222
kapitálové výdavky 1 894 314 406 409 420 887 421 087 423 086 434 117
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 166 844 -906 600 -389 531 -368 807 -489 536
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
30.04.16
Príjmy spolu 14 276 806 4 026 440
v tom:
1. daňové 10 993 837 3 234 223
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -183 216
daň z príjmov PO 2 825 628 1 024 691

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 76 453
DPH 5 647 430 1 565 224
spotrebné dane 2 160 333 667 239
2. nedaňové 1 107 625 253 301
3. granty a transfery 2 175 344 538 916
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 535 683
Výdavky spolu 16 247 201 4 672 536
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 4 205 282
kapitálové výdavky 1 894 314 467 254
Schodok/Prebytok -1 970 395 -646 096
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov