Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014, verzia 1.3

Zmeny v materiáli systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 (verzia 1.3) vyplynuli z nasledovného:

 • aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente;
 • aktualizácie textu v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe;
 • úprav znenia, vypustenia definícií a povinností jednotlivých subjektov netýkajúcich sa finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, odstránenie duplicít so Systémom riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu;
 • doplnenia definícií týkajúcich sa finančného riadenia predovšetkým s cieľom zohľadniť novelu zákona  č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov účinnej od 01.11.2014, ako aj s cieľom zjednotiť a precizovať text vlastného materiálu;
 • doplnenia definície národného verejného orgánu pre nezrovnalosti (ÚV SR);
 • doplnenia povinnosti pre národný kontaktný bod metodicky usmerňovať jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia a spolupracujúce subjekty v oblasti vysporiadania nezrovnalostí, vystavovať žiadosť o vrátenie, a to najmä v prípadoch, kedy je potrebné finančné prostriedky uhradiť ďalej donorským štátom (predovšetkým čisté korekcie v zmysle článku 12.2 – 12.5 nariadení, ukončenie programu, ťarchopis vystavený Úradom pre finančných mechanizmus. a pod., ak relevantné;
 • doplnenia povinnosti pre národný kontaktný bod a správcu programu zabezpečiť informovanie certifikačného orgánu pri komunikácii s Úradom pre finančné mechanizmy v oblasti financovania a finančného riadenia;
 • doplnenia povinnosti pre národný kontaktný bod predkladať certifikačnému orgánu každoročne podklady k spracovaniu východísk rozpočtu verejnej správy sumárne za všetkých správcov programov na základe pokynov certifikačného orgánu a s tým súvisiace doplnenie povinnosti pre správcu programu poskytnúť súčinnosť národnému kontaktnému bodu pri príprave podkladov k spracovaniu východísk rozpočtu verejnej správy pre potreby certifikačného orgánu;
 • doplnenia povinnosti pre správcu programu uzatvárať Dohody o delegovaní právomocí v súlade so Systémom riadenia FM EHP a NFM so Správcom schémy malých grantov a zabezpečiť súlad Dohody o delegovaní právomocí s nariadeniami, so Systémom financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM, Systémom riadenia FM EHP a NFM a platnými právnymi predpismi SR;
 • doplnenia povinnosti pre správcu programu poskytnúť súčinnosť národnému kontaktnému bodu pri príprave podkladov k spracovaniu východísk rozpočtu verejnej správy pre potreby certifikačného orgánu;
 • upresnenia povinnosti pre správcu programu postupovať v prípade riešenia nezrovnalostí a vykonávaní finančných opráv na projekty v súlade s nariadeniami a metodickými dokumentami národného kontaktného bodu;
 • upresnenia povinnosti pre správcu programu k odvodu výnosov vzniknutých z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Zároveň sa v celom dokumente pojem „úroky“ nahrádza pojmom „výnosy“ v príslušnom gramatickom tvare;
 • odstránenia povinnosti predkladania výkazu výdavkov, správy o čerpaní a overení a priebežnej programovej správy (IFR) / záverečnej programovej správy (FPR) certifikačnému orgánu v papierovej verzii;
 • doplnenia povinnosti certifikačnému orgánu vrátiť priebežnú finančnú správu IFR / FPR správcovi programu na opravu na základe vrátenia IFR / FPR z ÚFM, ďalej z dôvodu potreby odstránenia nedostatkov identifikovaných certifikačným orgánom a na základe odôvodnenej žiadosti správcu programu;
 • doplnenia povinnosti pre správy finančnej kontroly predkladať výkaz o stave vyrovnania pohľadávok z titulu uložených odvodov rozhodnutiami uloženými v správnom konaní certifikačnému orgánu, správcovi programu, národnému kontaktnému bodu a orgánu auditu, a to do 20. kalendárneho dňa v mesiaci;
 • doplnenia obdobia oprávnenosti pre výdavky správcu programu na riadenie programu;
 • doplnenia postupov súvisiacich s predkladaním a schvaľovaním záverečnej programovej správy a úhrady FPR, pričom sa zohľadňujú výnimky v zmysle čl. 7.14 ods. 4 a 5 nariadení;
 • doplnenia postupov v časti 4.4.4 „Vysporiadanie finančných vzťahov“ v súvislosti s vysporiadaním nezrovnalosti;
 • doplnenia oprávnenia pre certifikačný orgán v časti 4.5 „Odhad očakávaných platieb“ v odôvodnených prípadoch upraviť odhady očakávaných platieb jednotlivých správcov programov (napr. v prípade prekročenia alokácie programu a pod.);
 • precizovania textu časti 4.6 „Systém účtov“ vzhľadom na skúsenosti z implementačnej praxe a doplnenie odkazu na usmernenie č. 1/2012-U k formulárom používaným v rámci FM EHP a NFM na programové obdobie 2009 – 2014 z dôvodu vysporiadania výnosov z prostriedkov FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
 • odstránenia povinnosti odvodu výnosu prijímateľa z prostriedkov FM EHP a NFM na základe dodatočného stanoviska sekcie rozpočtovej politiky, že postačuje odviesť len za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
 • úpravy časti 4.8.2 „Overovanie vykonávané certifikačným orgánom“ vzhľadom na skúsenosti z implementačnej praxe a oprava odkazu na správny odsek čl. 7.13 nariadení;
 • úpravy časti 4.9. „Nezrovnalosti“ a 4.9.1 „Pravidlá pre financovanie finančných korekcií z titulu zistených nezrovnalostí a vylúčenie projektu z financovania pomoci FM EHP a NFM“ z dôvodu zjednoznačnenia zodpovednosti národného kontaktného bodu vo veci usmerňovania subjektov zapojených do finančného riadenia za oblasť nezrovnalostí;
 • prenesenia zoznamu poznámok pod čiarou na koniec dokumentu a rozpísania všetkých skratiek na riadny text.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014.

Materiál nadobúda účinnosť 10.06.2015.