Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie, Tatranská Lomnica

Adresa:
Tel.:
Fax.:
e-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
052/4467561
052/4467565
recepcia@vdz-financie.sk
www.vdz-financie.sk
Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka

Pôsobnosť a kompetencie:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Ministerstva financií (MF) SR VS - Financie je zriadené v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, s účinnosťou od 1. júla 1996, rozhodnutím ministra financií SR č. 14/1996 zo dňa 5.6.1996, č. j. 2251/1996-sekr., ktorého prílohou je zriaďovacia listina (viď. www.vdz-financie.sk) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojím rozpočtom napojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva. VDZ VS – Financie je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

V zmysle zriaďovacej listiny v znení príslušných dodatkov je predmetom činnosti organizácie:

  • zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
  • zabezpečenie materiálno-technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít organizovaných MF SR pre zamestnancov verejnej správy,
  • zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

Na základe potvrdenia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva (MŠ) SR pre ďalšie vzdelávanie o akreditácii č. 2150/30296/2005/485/1 zo dňa 20.12.2005 vydaného MŠ SR, v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona 567/2001 Z. z. , sa Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica, stalo akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou pre vzdelávaciu aktivitu „Základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov.“