Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FAQ

Je rozdiel medzi vyúčtovaním a zúčtovaním dotácie? 

 
Áno, je. Ide o dva rozdielne úkony súvisiace s poskytnutou dotáciou. 

Čo je vyúčtovanie? 

 
Vyúčtovanie je proces, v rámci ktorého prijímateľ dotácie predloží poskytovateľovi t. j. Ministerstvu financií SR, kompletnú dokumentáciu, čím dokladuje použitie poskytnutej dotácie v súlade so stanovenými podmienkami. Cieľom je kontrola použitia dotácie. 

Čo je zúčtovanie? 

 
Zúčtovanie je proces predloženia informácie o použití, presune prostriedkov alebo nepoužití prostriedkov dotácie, ktorá bola prijímateľovi poskytnutá. Cieľom je zúčtovanie so štátnym rozpočtom za konkrétny kalendárny rok. 

Kedy sa uskutočňuje vyúčtovanie dotácie? 

 
Vyúčtovanie dotácie uskutočňuje prijímateľ dotácie podľa podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie. 

Čo je obsahom kompletného vyúčtovania dotácie? 

 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie pozostáva z vyúčtovacieho formulára a dokladov, dokumentácie, ktorou prijímateľ dokladuje použitie poskytnutej dotácie a naplnenie stanoveného účelu poskytnutej dotácie. 

Kde nájdem vyúčtovací formulár? 

 
Vyúčtovací formulár je možné nájsť v elektronickom dotačnom systéme.

Čo znamená predloženie dokladov, dokumentácie? 

 
Ide o doklady, dokumenty, ktorými prijímateľ preukazuje použitie poskytnutej dotácie.

Popis resp. požadovaný, odporúčaný obsah dokumentácie vyúčtovania dotácie a spôsoby jej predloženia Ministerstvu financií SR je uvedený v dokumente označenom názvom „PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU KOMPLETNÉHO VYÚČTOVANIA“ a je možné ho nájsť v záložke Dokumenty.

Kedy je prijímateľ povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie? 

 
Lehota na predloženie kompletného vyúčtovania je uvedená v zmluve o poskytnutí dotácie. 

Ako urobiť vyúčtovanie dotácií, ak bolo prijímateľovi poskytnutých viac dotácií? 

 
Ak bolo prijímateľovi poskytnutých viac dotácií, vyúčtovanie sa uskutočňuje za každú dotáciu zvlášť. 

Predkladá prijímateľ v rámci kompletného vyúčtovania originály dokladov? 

 
Nie, v rámci kompletného vyúčtovania predkladá prijímateľ kópie dokladov. Za správnosť a súhlas s originálom zodpovedá štatutárny orgán prijímateľa, ktorý podpisuje čestné vyhlásenie.

Prijímateľ uvedie v rámci vyúčtovacieho formulára informáciu o mieste uloženia originálov dokladov predkladaných v rámci kompletného vyúčtovania poskytnutej dotácie, pre prípad vykonania kontroly na mieste.

Akou formou predkladá prijímateľ kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie?

 
Kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie (vyúčtovací formulár a všetku k tomu prislúchajúcu dokumentáciu) predkladá prijímateľ prostredníctvom elektronického dotačného systému.

Je prijímateľ dotácie povinný uskutočniť vyúčtovanie? 

 
Áno, prijímateľ je povinný uskutočniť vyúčtovanie a predložiť kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie Ministerstvu financií SR v zmysle podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie.

Je prijímateľ dotácie povinný uskutočniť zúčtovanie poskytnutej dotácie? 

 
Áno, použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob realizácie povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom určuje Ministerstvo financií SR.

Zúčtovanie poskytnutej dotácie stanovilo Ministerstvo financií SR Pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015983/2023-119 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Nevykonanie zúčtovania 

 
Nevykonanie zúčtovania podľa pokynu Ministerstva financií SR sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kde nájdem pokyn na zúčtovanie dotácie ? 

 
Úplné znenie pokynu na zúčtovanie sa nachádza v záložke Dokumenty.

Aké dokumenty prijímateľ dotácie predkladá v súvislosti so zúčtovaním dotácie? 

 
Prijímateľ dotácie predkladá v súvislosti so zúčtovaním poskytnutej dotácie elektronicky vyplnený formulár „Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR“.

Formulár na zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR sa nachádza v elektronickom dotačnom systéme. Formulár sa podpisuje elektronickým podpisom štatutára.

Žiadne iné doklady (či už kópie účtovaných dokladov alebo iné) sa v súvislosti so zúčtovaním dotácie Ministerstvu financií SR nezasielajú. 

Kedy je potrebné zúčtovať dotáciu na bežné výdavky? 

 
Dotáciu na bežné výdavky je možné použiť najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom bola rozpočtovaná. Prijímateľ dotácie je povinný ju zúčtovať najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka, ak nie je v zmluve o poskytnutí dotácie uvedené inak.

Kedy zúčtuje prijímateľ dotáciu poskytnutú na bežné výdavky po 1. auguste rozpočtového roka? 

 
Aj bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka a boli použité do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, sa zúčtujú za rozpočtový rok, v ktorom boli poskytnuté (posudzujú sa akoby boli použité do konca roka v ktorom boli poskytnuté). 

Kedy sa zúčtuje dotácia na kapitálové výdavky? 

 
Dotácie, ktoré boli poskytnuté na kapitálové výdavky, možno použiť nasledujúce dva rozpočtové roky po roku, v ktorom boli rozpočtované, ak v zmluve o poskytnutí dotácie nie je uvedené inak. Prijímateľ dotácie je povinný ju zúčtovať do 30. apríla nasledujúceho roka za každý kalendárny rok k 31. 12. až do roku ukončenia jej čerpania.

Prenos dotácie do nasledujúceho rozpočtového roku (inými slovami suma nepoužitých finančných prostriedkov ponechaných na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku) sa eviduje v plnej výške poskytnutej dotácie bez ohľadu na to, či bola čiastočne použitá. Jej použitie sa eviduje iba v rozpočtovom roku, v ktorom sa použitie poskytnutej dotácie ukončilo.

Ako urobiť zúčtovanie dotácií, ak bolo prijímateľovi poskytnutých viac dotácií? 

 
Prijímateľ viac ako jednej dotácie musí vyplniť zúčtovací formulár za každú dotáciu osobitne za kalendárny rok. 

Čo má urobiť prijímateľ dotácie, ak nepoužil dotáciu resp. použil len jej časť? 

 
V prípade, že prijímateľ nepoužil dotáciu alebo použil len jej časť a termín na možnosť použitia poskytnutej dotácie už uplynul, je povinný nepoužité prostriedky odviesť na príslušný účet Ministerstva financií SR.

Ak vracia dotáciu v tom istom roku, v ktorom bola poskytnutá, poukáže ju na ten istý účet, z ktorého bola poskytnutá (ministerstvo ho spravidla uvádza aj v oznámení alebo v zmluve o poskytnutí dotácie).

Ak vracia dotáciu neskôr ako v roku poskytnutia, poukáže ju na osobitný účet číslo IBAN SK23 8180 0000 0070 0012 0485.

Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich súčet za všetky dotácie od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur.

Informácia o odvedení nepoužitej dotácie 

 
Odvedenie nepoužitej dotácie alebo jej časti je povinný prijímateľ oznámiť Ministerstvu financií SR.

Oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov sa realizuje prostredníctvom avíza, formulár ktorého sa nachádza v elektronickom dotačnom systéme .

Kde nájdem formulár avíza? 

 
Formulár avíza sa vyplní elektronicky, nájdete ho v elektronickom dotačnom systéme . Formulár je potrebné elektronicky podpísať štatutárom. 

Termín vrátenia nepoužitej dotácie

 
Termín na odvedenie nepoužitej dotácie je koniec apríla nasledujúceho rozpočtového roka po roku, v ktorom bolo ukončené jej použitie, ak nie je v zmluve o poskytnutí dotácie uvedené inak. 

Výnosy z prostriedkov poskytnutej dotácie 

 
V prípade, že prijímateľ z poskytnutých prostriedkov dotácie za obdobie, od prijatia prostriedkov poskytnutej dotácie na účet do ich vyčerpania, získal výnosy je povinný ich odviesť Ministerstvu financií SR na príslušný účet.

Výška odvodu výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu nie je zdola ohraničená.


Oznámenie o poukázaní výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizuje prostredníctvom avíza, ktorého formulár nájdete v elektronickom dotačnom systéme.

Termín odvedenia výnosov z prostriedkov poskytnutej dotácie 

 
Výnosy z prostriedkov poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný odviesť raz ročne na účet Ministerstva financií SR, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka alebo neodkladne po skončení lehoty na použitie poskytnutých prostriedkov dotácie.