Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 4/2008-U k postupu účtovania programu PHARE/Prechodný fond v ISUF pre implementačnú agentúru programu PHARE/Prechodný fond

Usmernenie č. 4/2008-U k postupu účtovania programu  PHARE/Prechodný fond v ISUF pre implementačnú agentúru programu PHARE/Prechodný fond

Dátum vydania. 27. 03. 2008

Dátum platnosti: 27. 03. 2008

Predmetom tohto usmernenia sú postupy účtovania programu PHARE/Prechodný fond pre implementačné agentúry programu PHARE/Prechodný fond, ktoré poskytujú konečným prijímateľom prostriedky programu PHARE/Prechodný fond  a prostriedky zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom osobitných mimorozpočtových účtov Ministerstva financií SR s dispozičným právom implementačných agentúr PHARE/Prechodný fond.

Postupy účtovania v usmernení sú vypracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na účtovníctvo rozpočtových organizácií  s účinnosťou od 1.1.2008.

Všeobecne záväznými právnymi predpismi  vzťahujúcimi sa na vedenie účtovníctva programu PHARE/Prechodný fond sú najmä:

  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • Opatrenie  Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  (Finančný spravodajca 9/2007),
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  z  5. decembra 2007 č. MF/25755/2007 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. novembra 2007 č. MF/20414/2007 – 31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,
  • Zákon č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. 

Postupy účtovania nadväzujú na účtovné prípady vznikajúce pri financovaní projektov programu PHARE/Prechodný fond v súlade s pokynmi MF SR pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu.