Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014, verzia 1.2

Zmeny v materiáli systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 (verzia 1.2) vyplynuli z nasledovného:

  • organizačnou zmenou bola sekcia európskych a medzinárodných záležitostí premenovaná na sekciu európskych fondov v zmysle dodatku č. 27 organizačného poriadku MF SR platného k 15. 09. 2012;
  • dňa 07. 11. 2012 certifikačný orgán obdržal odporúčanie Úradu pre finančný mechanizmus odstrániť rozdiely vznikajúce na národnej úrovni z dôvodu zaokrúhľovania formulára priebežnej finančnej správy, resp. záverečnej finančnej správy úpravou národných postupov platieb certifikačného orgánu správcom programov. V nadväznosti na uvedené bola upravená časť 4.4.2, 4.7.1 a 4.7.2;
  • potreba úpravy časti 4.6 vzhľadom na skúsenosti z implementačnej praxe a v nadväznosti na podnety Úradu vlády SR ako správcu šiestich programov;
  • potreba formálnej úpravy a doplnenia dokumentu, zosúladenie používania skratiek a definícií, v celom dokumente nahradený pojem "osobitný mimorozpočtový účet", resp. „osobitný účet“ pojmom "samostatný mimorozpočtový účet“, resp. „samostatný účet“

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014.

Materiál nadobúda účinnosť 22. 04. 2013.