Rozpočet Európskej únie

Do rozpočtu Európskej únie prispievajú všetky členské štáty, a teda všetci jej občania. Rozpočet umožňuje EÚ spĺňať požiadavky verejnosti a realizáciu jej politík prostredníctvom financovania činností v rôznych sférach, ako napr. poľnohospodárska politika, regionálna politika, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, vnútorná a vonkajšia politika EÚ. Rozpočet EÚ schvaľuje Rada EÚ a Európsky parlament a spravuje ho Európska komisia.

Nakladanie s prostriedkami rozpočtu EÚ sa riadi pravidlami stanovenými vo Finančnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 966/2012 a podlieha kontrole členských štátov, kontrole EÚ predovšetkým prostredníctvom Európskeho dvora audítorov.

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý na každý rok stanovuje príjmy a výdavky považované za potrebné na plnenie cieľov EÚ. Rozpočet EÚ je založený na princípoch jednotnosti, univerzálnosti, spoľahlivého finančného riadenia a transparentnosti. Finančné prostriedky zahrnuté do rozpočtu EÚ sú schválené na jeden finančný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra daného roku. Rozpočet EÚ musí byť vyrovnaný, a teda nevytvára deficit.

Podrobnejšie informácie o rozpočte EÚ