Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Plnenie príjmov a výdavkov verejnej správy

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov Slovenská republika zverejňuje údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.

Údaje o plnení rozpočtu verejnej správy sú šírené v miliónoch EUR. Údaje pokrývajú hotovostné príjmy a výdavky ústrednej správy (ústredné rozpočtové a príspevkové organizácie, fondy sociálneho zabezpečenia, štátne fondy a Fond národného majetku SR, Slovenský pozemkový fond, Slovenská konsolidačná, a.s., verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  Rozhlas a televízia Slovenska, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Tlačová agentúra SR, Audiovizuálny fond, Danubiana, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Železnice SR) a miestnej samosprávy (obcí a vyšších územných celkov vrátane ich rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií). 

Údaje sú založené na finančných výkazoch organizácií ústrednej správy a miestnej samosprávy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym. Údaje sa zverejňujú: 

  • mesačne pre subsektory, ako je ústredná správa a fondy sociálneho zabezpečenia, predbežné údaje do konca nasledujúceho mesiaca, definitívne údaje do 6 týždňov po ukončení referenčného obdobia; 
  • štvrťročne pre subsektor akým je miestna samospráva, do konca nasledujúceho štvrťroka.

 Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2024

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2023

Plnenie rozpočtu  verejnej správy v roku 2022

 Plnenie rozpočtu  verejnej správy v roku 2021

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2020

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2019 

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2017

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2016

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2015

Plnenie rozpočtu verejnej správy v roku 2014