Ochrana finančných záujmov

 • Dňa 10. septembra 2020 bola zverejnená Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2019 Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). OLAF každý rok vydáva výročnú správu, v ktorej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok, poskytuje prehľad o výsledkoch jeho vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe.
  Úplné znenie nájdete: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf

 • Dňa 3. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF výročnú správu o svojej činnosti za rok 2018.  
  Úplné znenie nájdete:
  https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
 • Dňa  11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia 30. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2018
  Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentami sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "O nás - Správy":
   https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
 • Dňa 29. apríla 2020  bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019“
   
  Úplné znenie nájdete: