Ochrana finančných záujmov

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF https://www.olaf.vlada.gov.sk/sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF.

 • Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) v spolupráci s partnermi Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“). Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021. 
 • Dňa 10. septembra 2020 bola zverejnená Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2019 Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). OLAF každý rok vydáva výročnú správu, v ktorej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok, poskytuje prehľad o výsledkoch jeho vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe.
  Úplné znenie nájdete: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
 • Dňa 29. apríla 2020  bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019
  Úplné znenie nájdete: https://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/7815_vyrocna-sprava-ofz-eu-v-sr-za-rok-2019-schvalena-rv-29042020-final.pdf
 • Dňa  11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia 30. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2018
  Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentami sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "O nás - Správy":  https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
 • Dňa 3. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF výročnú správu o svojej činnosti za rok 2018.  
  Úplné znenie nájdete: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf

Sieť AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi. Viac nájdete v prílohe "sieť AFCOS".