Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ochrana finančných záujmov

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF https://www.olaf.vlada.gov.sk/sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia
 • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu  vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu.  Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly.  Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa,  obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (www.oznamovatelia.sk).

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF https://www.olaf.vlada.gov.sk/.

 • Dňa 25.04.2024 bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2023“. Úplné znenie nájdete tu: 

 • Dňa 01. marca 2024 zverejnila Európska prokuratúra (EPPO) Výročnú správu EPPO za rok 2023. Vo výročnej správe Európska prokuratúra informuje o aktívnych vyšetrovaniach a ostatných aktivitách Európskej prokuratúry za rok 2023. Výročnou správou sa zdieľajú štatistiky o operáciách Európskej prokuratúry, ktoré sú rozdelené podľa zúčastnených členských štátov, druhov trestných činov, predpokladanej výšky škody, počtu obvinení a ďalších údajov. Správa je dostupná na webovej stránke Národného úradu pre OLAF: https://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-eppo-za-rok-2023/.

 • Dňa 18. decembra 2023  bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2022“. Úplné znenie nájdete tu:  

 • Dňa 27. júla 2023 prijala Európska komisia 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2022 (tzv. správa PIF). Táto správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi je dostupná na webovej stránke OLAF-u v časti: https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en

 • Dňa 06. júna 2023 zverejnil OLAF Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022. Úplné znenie v interaktívnom virtuálnom formáte nájdete: https://ec.europa.eu/olaf-report/2022/index_en.html

 • Dňa 23. septembra 2022 prijala Európska komisia 33. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2021 (tzv. správa PIF).  Táto správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi je dostupná na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

 • Dňa 08. júna 2022 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021. Úplné znenie nájdete tu: 
 • Dňa 28. apríla 2022  bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2021“. Úplné znenie nájdete tu: 

Sieť AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi. Viac nájdete v prílohe "sieť AFCOS".