Ochrana finančných záujmov

 • Dňa 3. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF výročnú správu o svojej činnosti za rok 2018.  
  Úplné znenie nájdete:
  https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
   
 • Dňa  11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia 30. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2018
  Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentami sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "O nás - Správy":
   https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
 • Dňa 29. apríla 2020  bola schválená členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019“
   
  Úplné znenie nájdete: