Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Politika boja proti podvodom

Logo MF SRLogo Plán Obnovy EU

Ministerstvo sa zaväzuje pri implementácií POO  k dodržiavaniu integrity, objektivity, čestnosti a vysokého právneho a morálneho štandardu v boji proti podvodom, korupcii a korupčnému správaniu a konfliktu záujmov. Cieľom tejto Politiky je podporovať etickú kultúru, ktorá odrádza od podvodných činností, a uľahčiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, ako aj vývoj postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, aby sa takéto prípady včas a zodpovedajúcim spôsobom riešili. Za týmto účelom boli v podmienkach MFSR zavedené postupy na oznamovanie podvodov, korupcie, korupčného správania a predchádzanie situáciám, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov vo vzťahu k tej časti POO, ktorej implementácia bola zverená MFSR, ako aj v tých prípadoch, kde MFSR koná ako prijímateľ prostriedkov z POO alebo dodávateľ služieb pre POO.

MFSR má zavedené nasledujúce postupy pre nahlasovanie podvodov a korupcie:

Zamestnanci MFSR

Oznámenie o protispoločenskej činnosti môže zamestnanec MFSR podať v písomnej forme na adresu MFSR alebo v elektronickej forme na adresu korupcia@mfsr.sk.

Nasledovné kanály oznamovania môžu využiť aj osoby, ktoré nie sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu s MFSR:

Všetky oznámenia sú vybavované so zachovaním povinnosti mlčanlivosti a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi ministerstva. Zamestnanci ministerstva majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri preverovaní oznámenia“