Fiškálny kompakt

Fiškálny kompakt v rámci Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii zakotvuje európske fiškálne pravidlá do národnej legislatívy. Slovensko implementovalo fiškálny kompakt s účinnosťou od januára 2014 novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zo  zákona vyplývajú nové rozpočtové povinnosti, najmä pravidlo vyrovnaného štrukturálneho rozpočtu a aplikácia korekčného mechanizmu v prípade výraznej odchýlky od tohto pravidla.

MFSR zverejňuje dvakrát ročne vyhodnotenie existencie výraznej odchýlky, pričom prvýkrát bolo hodnotenie zverejnené za rok 2013. Vyhodnotenie odchýlky je založené na odhade štrukturálneho salda a doplnené analýzou vývoja upravených výdavkov očistených o príjmové opatrenia (tzv. výdavkového pravidla).

Hodnotenie za rok 2018 

Hodnotenie za rok 2017

Hodnotenie za rok 2016

Hodnotenie za rok 2015

Hodnotenie za rok 2014

Hodnotenie za rok 2013