Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

Dňa 17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.12.2019. Ďalej boli aktualizované dokumenty k Formuláru vzájomných vzťahov KC obce/mesta (štruktúra a manuál pre jeho vyplnenie), bola zverejnená verzia 3 formulára F162 a pracovný postup pre jeho vyplnenie.

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2020 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných zťahov (FVV SC) za rok 2019 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2020, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty: 

 

 

 

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy     

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy 

 

 

4. Ostatné dokumenty