Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce RISSAM

Dňa 8.1.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2018, k 31.12.2018. 

Dňa 20.12.2018 bola zverejnená prezentácia zo školenia POSAM/MFSR - Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok v RISSAM, ako aj metodickú pomôcku pre vyplnenie formulára F162, pre účely kontroly údajov o organizáciách v konsolidovaných celkoch obcí a miest.  

Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) pre obce sa nemení a je v platnosti aj pre rok 2018. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2018 sa budú predkladať cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2019, vo formáte CSV.

Ministerstvo financií zverejnilo technický popis Štruktúry súboru pre import FVV SC obcí do RISSAM.vykazy, ktorý je primárne určený pre dodávateľov informačných systémov obcí a miest pre spracovanie FVV SC v požadovanom formáte a rozsahu. 

Dňa 4.12.2018 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2018, s údajmi k 30.11.2018.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2018 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC)