Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

 Aktuality

 

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

2.3.2022 bolo aktualizované Metodické usmernenie k vykazovaniu vzájomných vzťahov z titulu obstarania, použitia a prevodu ,,COVID" zásob zo SŠHR a medzi subjektmi súhrnného celku.  

21.1.2021 bola zverejnená informácia o vykazovaní vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob z kapitoly SŠHR. 

Informácia pre účely zostavenia Formulára vzájomných vzťahov SC k vykazovaniu vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv

25.8.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.8.2022 (za mesiac júl). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek. Medzimesačné zmeny v samostatnom dokumente budú publikované s miernym časovým odstupom.   

26.6.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 vo verzii 2 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov za rok 2021. Ide o aktualizáciu na základe dodatočných informácií od metodikov obcí a zmien zo strany ŠU SR. 

20.1.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z decembrového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.   

6.1.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií zo septembrového, októbrového a novembrového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.     

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2020 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2019 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2020, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty:  

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy       

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy   

 

 4. Konsolidačné operácie pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy    

 

5. Ostatné dokumenty