Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce RISSAM

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

Dňa 12.12.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 30.11.2019. 

Dňa 8.11.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.10.2019. 

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2020 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných zťahov (FVV SC) za rok 2018 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2019, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty:

 

 

 

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta   

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy 

 

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy 

 

 

4. Ostatné dokumenty