Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

 Aktuality

23.4.2020 boli zverejnené v časti b)3 Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta, aktualizovaný Manuál k vyplneniu konsolidačných tabuliek v rámci KC obce/mesta v RISSA a v časti b)4 Kontroly IUZ, KUZ, FVV a KT pre údaje za rok 2019.

2.4.2020 boli zverejnené v časti b)3 Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta, aktualizované Konsolidačné tabuľky. Zmeny sú popísané na konci PDF súboru. Aktualizovaná verzia je naprogramovaná v RISSAM.výkazy pre KUZ za rok 2019. 

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

23.10.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.10.2020.

16.9.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.9.2020.   

14.8.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.8.2020. Z dôvodu častých otázok bolo zverejnené krátke vysvetlenie k spôsobu tvorby a aktualizácie Zoznamu UJ SC.  

6.7.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.7.2020. 

1.7.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.6.2020.  

20.5.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.5.2020. V súbore sa nachádzajú jednotlivé verzie pre aktuálny rok 2020, ako aj koncoročné údaje za predchádzajúce obdobie.

11.4.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.4.2020.

16.3.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020. Zároveň bol zverejnený dokument so zmenami podľa mesiacov (zatiaľ január a február 2020). Tieto  zmeny sú zaznamenávané tak, ako sa o nich MF SR dozvie, či už zo zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR alebo od samotných organizácií. Spätne sa informácie nezatrieďujú do mesiacov, ktorých sa zmena týka (napríklad nová organizácia založená v januári, ale informácia o nej bola dostupná vo februári - táto informácia bude zverejnená ako zmena za mesiac február). Spätne sa jednotlivé verzie zoznamu UJ SC nerevidujú.

17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019. Boli opravené nesprávne názvy organizácií, PSČ, adresy sídla. Zároveň boli doplnené jednotky, o ktorých sa MF SR dozvedelo dodatočne na základe zmeny zoznamu subjektov verejnej správy a z nahlásených zmien do DataCentra. Zoznam UJ SC pre rok 2020 sa začne zverejňovať od apríla 2020, po ukončení zberu konsolidačných balíkov v CKS.

23.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019. Boli opravené technické chyby v dátumoch a v nesprávnom farebnom označení organizácií VÚC Žilina.

17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.12.2019. Ďalej boli aktualizované dokumenty k Formuláru vzájomných vzťahov KC obce/mesta (štruktúra a manuál pre jeho vyplnenie), bola zverejnená verzia 3 formulára F162 a pracovný postup pre jeho vyplnenie.

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2020 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných zťahov (FVV SC) za rok 2019 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2020, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty: 

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy      

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy   

 

 4. Konsolidačné operácie pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy    

 

5. Ostatné dokumenty