Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

 Aktuality

17.6.2021 bola aktualizovaná Príručka pre spracovanie KUZ v RISSAM pre rolu konsolidátora. 

30.4.2021 boli aktualizovaná dokumentácia k spracovaniu KUZ v RISSAM. Napríklad skupiny vzájomných vzťahov, manuál ku konsolidačným tabuľkám, formulár vzájomných vzťahov a ďalšie. 

26.1.2021 bol zverejnený aktualizovaný Formulár vzájomných vzťahov KC, a skupiny kontrol pre porovnávanie vzájomných vzťahov v KC obce/mesta.   

11.1.2021 bol zverejnený aktualizovaný prevodový mostík pre obchodné spoločnosti. Došlo k úprave o už neexistujúce syntetické účty z účtovej osnovy pre podnikateľov a k doplneniu vysvetlení.  

23.4.2020 boli zverejnené v časti b)3 Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta, aktualizovaný Manuál k vyplneniu konsolidačných tabuliek v rámci KC obce/mesta v RISSA a v časti b)4 Kontroly IUZ, KUZ, FVV a KT pre údaje za rok 2019.

2.4.2020 boli zverejnené v časti b)3 Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta, aktualizované Konsolidačné tabuľky. Zmeny sú popísané na konci PDF súboru. Aktualizovaná verzia je naprogramovaná v RISSAM.výkazy pre KUZ za rok 2019. 

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

21.1.2021 bola zverejnená informácia o vykazovaní vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob z kapitoly SŠHR. 

Informácia pre účely zostavenia Formulára vzájomných vzťahov SC k vykazovaniu vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv

17.8.2021 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z júlového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.    

14.7.2021 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z júnového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.     

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2020 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2019 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2020, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty:  

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy       

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy   

 

 4. Konsolidačné operácie pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy    

 

5. Ostatné dokumenty   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovná konsolidácia vo verejnej správe
  4. Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.