Kontakt pre metodickú a technickú podporu subjektom verejnej správy

Ministerstvo financií SR poskytuje metodicko-technickú podporu prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), a to pre účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a ostatné subjekty zaradené do verejnej správy. Cieľom používania tzv. helpdesku je centralizovať otázky týchto organizácií z oblasti účtovníctva, výkazníctva, konsolidácie a používania IS Ministerstva financií SR (napr. CKS, CEM, CRPŠ, IS výkazníctva Štátnej pokladnice, RISSAM).

Najčastejšie oblasti, ktoré sa riešia cez helpdesk:

  • účtovníctvo subjektov štátnej správy a územnej samosprávy,
  • výkazníctvo subjektov verejnej správy,
  • účtovná konsolidácia vo verejnej správe,
  • spracovanie konsolidačných balíkov a práca s IS CKS,
  • zriaďovanie prístupov do IKT a IS CKS, RISSAM.

Z dôvodu pružnejšieho riešenia požiadaviek na metodickú podporu  odporúčame žiadateľovi uvádzať v jednom hlásení vždy len jednu konkrétnu otázku.

Centrum podpory užívateľov (CPU) je zriadené na DataCentre, rozpočtovej organizácii Ministerstva financií SR, a zabezpečuje jednotné miesto pre podávanie hlásení a ich spracovanie. Účtovným jednotkám sú k dispozícii viaceré vstupné kanály pre nahlasovanie požiadaviek - Kontakt na CPU. Formuláre pre prístup do IS MF SR nájdete na stránke CPU, v časti Dokumenty a postupy - dokumenty na stiahnutie.