Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kontakt pre metodickú a technickú podporu subjektom verejnej správy

Ministerstvo financií SR poskytuje metodicko-technickú podporu prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), a to pre účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a ostatné subjekty zaradené do verejnej správy. Cieľom používania tzv. helpdesku je centralizovať otázky týchto organizácií z oblasti účtovníctva, výkazníctva, konsolidácie a používania IS Ministerstva financií SR (napr. CKS, CEM, CRPŠ, IS výkazníctva Štátnej pokladnice, RISSAM).

Najčastejšie oblasti štátneho účtovníctva a výkazníctva, ktoré sa riešia cez helpdesk:

Všeobecne:

 • postupy účtovania subjektov štátnej správy a územnej samosprávy,
 • výkazníctvo subjektov verejnej správy (FIN výkazy),
 • účtovná konsolidácia vo verejnej správe,
 • zriaďovanie prístupov do KTI a IS CKS, RISSAM,

 Konkrétne k IS CKS: 

 • predkladanie finančných (FIN) výkazov subjektov verejnej správy do CKS,
 • spracovanie konsolidačných balíkov (KB) a práca s IS CKS,
 • odsúhlasovanie vzájomných vzťahov,
 • zoznam súhrnného celku verejnej správy,
 • navigácia používateľa na portáli CKS a v konsolidačnom monitore,
 • výkazy po konsolidácii, kontroly, ukladanie IUZ/KUZ do registra účtovných závierok,

Konkrétne k RISSAM.výkazy  

 • predkladanie finančných (FIN) a účtovných výkazov do RISSAM,
 • spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky v RISSAM,
 • spracovanie konsolidačných balíkov (KB) a odsúhlasovacích formulárov,
 • navigácia používateľa v prostredí RISSAM.výkazy v module pre konsolidáciu,
 • výkazy po konsolidácii, kontroly, ukladanie IUZ/KUZ do registra účtovných závierok,

Z dôvodu pružnejšieho riešenia požiadaviek na metodickú podporu odporúčame žiadateľovi uvádzať v jednom hlásení vždy len jednu konkrétnu otázku.

Centrum podpory používateľov (CPU) je zriadené na DataCentre, rozpočtovej organizácii Ministerstva financií SR, a zabezpečuje jednotné miesto pre podávanie hlásení a ich spracovanie. Účtovným jednotkám sú k dispozícii viaceré vstupné kanály pre nahlasovanie požiadaviek:

 • cez web aplikáciu  https://helpdesk.datacentrum.sk/
 • cez email pre systém CKScks@datacentrum.sk
 • cez email pre systém RISSAM.výkazy: cpu@datacentrum.sk
 • tel.: 0850 123 344

Príručky a inštruktážne videá pre prácu s IS RISSAM.výkazy sú zverejnené nižšie. Ide o dokumenty pre pracovníkov obcí a ich rozpočtových a príspevkových organizácií, neziskových organizácií a podnikateľských subjektov zaradených do subsektora územnej samosprávy. Komplexnú dokumentáciu k procesu spracovania KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy nájdete na tejto stránke.

Inštruktážne videá 

Príručky