Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam kontaktných miest pre osoby so zdravotným postihnutím

Aktualizované dňa: 18.12.2018 11:47

Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim. Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  (ďalej len „Dohovor“) a jeho Opčnom protokole.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pre SR nadobudol platnosť 25. júna 2010.  Slovenská republika v júni 2012 podľa čl. 35 Dohovoru predložila Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Východiskovú správu SR o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím ( https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/ ). Zároveň vláda SR týmto uznesením, bodom C1., uložila povinnosť jednotlivým ministrom nominovať kontaktnú osobu v rámci rezortu, s cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru a medzirezortnej spolupráce.

S cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru, ústredné orgány štátnej správy nominovali kontaktnú osobu v rámci svojho rezortu, ktorá je zároveň zodpovedná aj za zber a spracovanie podkladov do správy o legislatívnych návrhoch, zmenách a dosiahnutom pokroku v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. Súčasne je nominovaná osoba členom medzirezortnej pracovnej skupiny pre prípravu a aktualizáciu „Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím“, ako aj pre prípravu druhej a tretej periodickej správy o implementácii Dohovoru.

Posilnenie kapacity koordinačného mechanizmu bolo zabezpečené aj nomináciou ďalšej kontaktnej osoby za jednotlivé rezorty. Nomináciou ďalšej kontaktnej osoby bola zabezpečená zastupiteľnosť kontaktných osôb ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, ako aj zvýšenie kapacity koordinačného mechanizmu podľa čl. 33 ods.1 Dohovoru, vrátane odbornej garancie v procese prípravy rôznych dokumentov a správ.

Od 01.06.2017 bol v rámci Sekcie sociálnej a rodinnej politiky vytvorený nový samostatný odbor s názvom „Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ ako hlavné kontaktné miesto.

Zoznam Sekundárnych kontaktných miest pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ing. Mária Némethová, osobný úrad ministerstva, odbor ľudských zdrojov.
Kontaktné údaje: maria.nemethova@mindop.sk, tel. č. 02/594 94 333

 JUDr. Gabriela Gregušová, sekcia legislatívna, odbor vonkajšej legislatívy.
Kontaktné údaje: gabriela.gregusova@mindop.sk, tel. č. 02/594 94 643

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Mgr. Stanislav Stražay, Sekcia legislatívna a majetkovoprávna, odbor legislatívy, oddelenie finančnej legislatívy
Kontaktné údaje: stanislav.strazay@mfsr.sk, tel. č. 02/595 83 434

Mgr. Eva Bielokosztolská, Osobný úrad ministerstva
Kontaktné údaje: eva.bielokosztolska@mfsr.sk, tel. č. 02/59582031

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mgr. Miriam Fecenková, Sekcia podnikateľkého prostredia a inovácií, odbor podnikateľského prostredia.
Kontaktné údaje: fecenkova@mhsr.sk, tel. č. 02/485 41 527

Mgr. Milan Ondrejiček, osobný úrad ministerstva
Kontaktné údaje: milan.ondrejicek@mhsr.sk, tel. č. 02/485 41 334

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Daniela Kuhnová, Sekcia kultúrneho dedičstva, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Kontaktné údaje: daniela.kuhnova@culture.gov.sk, tel. č. 02/204 82 305

Mgr. Zora Turancová, Sekcia kultúrneho dedičstva, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Kontaktné údaje: zora.turancova@culture.gov.sk, tel. č. 02/204 82 403

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

JUDr. Vlasta Ondriašová, Sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálnej politiky
Kontaktné údaje: vlasta.ondriasova@mod.gov.sk, tel. č. 0960 313 745

PhDr. Pavel Czirák, PhD., Sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálnej politiky, oddelenie kvality života.
Kontaktné údaje: pavel.czirak@mil.sk, tel. č. 0960 317 539

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor pôdohospodárskej politiky.
Kontaktné údaje: tomas.simuth@land.gov.sk, tel. č. 02/592 66 221

 JUDr. Václav Javůrek, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor pôdohospodárskej politiky.
Kontaktné údaje: vaclav.javurek@land.gov.sk, tel. č. 02/592 66 222

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

JUDr. Viera Benčátová, Sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva.
Kontaktné údaje: viera.bencatova@justice.sk, tel. č. 02/888 91 300

Mgr. Darina Macková, odbor ľudských práv
Kontaktné údaje: darina.mackova@justice.sk, tel. č. 02/888 91387

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky

Mgr. Lucia Takáčová, Sekcia regionálneho školstva, odbor špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.
Kontaktné údaje: lucia.takacova@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 358

Mgr. Miroslava Klempová, oblasť celoživotného vzdelávania
Kontaktné údaje: miroslava.klempova@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 674

Mgr. Miriam Dufeková, oblasť vysokých škôl
Kontaktné údaje: miriam.dufekova@minedu.sk, tel. č. 02/593 74 398

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu, odbor zdravotníctva.
Kontaktné údaje: maria.gvozdjakova@minv.sk, tel. č. 0961 056 005

MUDr. Zora Brucháčová, PhD, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad.
Kontaktné údaje: zora.bruchacova@minv.sk, tel. č. 0961 056 000

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

JUDr. Milan Kollár, Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu, riaditeľ odboru ľudských práv
Kontaktné údaje: milan.kollar@mzv.sk, tel. č. 02/597 83 770

JUDr. Marek Brenčič, Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu, odbor ľudských práv.
Kontaktné údaje: marek.brencic@mzv.sk, tel. č. 02/597 83 780

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Mgr. Martina Matejková, MPH,  Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti.
Kontaktné údaje: martina.matejkova@health.gov.sk, tel. č. 02/593 73 173

MUDr. Oľga Augustínová, Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti.
Kontaktné údaje: olga.augustinova@health.gov.sk, tel. č. 02/593 73 440

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mgr. Martin Gergely, odbor medzinárodných vzťahov a protokolu.
Kontaktné údaje: martin.gergely@enviro.gov.sk, tel. č. 02/595 62 456

Mgr.  Zuzana Fejdiová, odbor medzinárodných vzťahov
Kontaktné údaje: zuzana.fejdiova@enviro.gov.sk, tel. č. 02/595 62 467

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Ing. Valentína Michálková, Sekcia riadenia informatizácie, odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu.
Kontaktné údaje: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk, tel.č. : 02/20928160

Ing. Michaela Špeťková, Sekcia riadenia informatizácie, odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu.
Kontaktné údaje: michaela.spetkova@vicepremier.gov.sk, tel. č.: 02/209 28 161

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mgr. Mária Milková, Kancelária úradu splnomocnenca vlády SR
Kontaktné údaje: maria.milkova@minv.sk, tel. č. 02/509 44 981

Mgr. Lucia Bernátová, Kancelária úradu splnomocnenca vlády SR
Kontaktné údaje: lucia.bernatova@minv.sk, tel. č. 02/509 44 924