Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Legislatíva

Zákony

  • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní                        
  • Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov                     
  • Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový                 

Vykonávacie predpisy k zákonom upravujúcim oblasť kapitálového trhu 

  • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 494/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
  • Opatrenia Národnej banky Slovenska