Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam projektov Phare realizovaných v rezorte MF SR v období rokov 1999 - 2002

Projekty Finančného memoranda 1999 
kód názov alokácia (EUR) termín ukončenia zameranie
SR 99/IB/FI-03 Súhrnná hraničná stratégia 450 000  12/2002 Twinningový projekt. Zameraný na zefektívnenie výkonu hraničných kontrol a zlepšenie spolupráce jednotlivých zložiek vykonávajúcich kontrolné činnosti na hraničných priechodoch.
SR 9913.01.01 Colný informačný systém 1 435 000  12/2003 Cieľom projektu je vytvorenie operačnej základne a zavedenie colných informačných systémov Európskej únie (TARIC, NCTS, FIS/MIS, Garančný systém) na teritóriu SR.
SR 99/IB/FI-02 Zlepšenie systému výberu nepriamych daní 714 836  10/2002 Cieľom projektu je reforma daňovej správy v súlade s acquis communautaire, zlepšenie výberu nepriamych daní prostredníctvom zvýšenia efektívnosti daňovej kontroly a podpory dobrovoľného plnenia .
SR 9913.02.01 Informačný systém pre zlepšenie efektívnosti Slovenskej daňovej správy 454 500  10/2002 Cieľom projektu je poskytnúť technickú pomoc Daňovému riaditeľstvu SR pri vývoji, realizácii a testovaní informačného systému (kritéria pre daňové inšpekcie a monitorovanie účinnosti daňových inšpekcií) a softwaru pre daňových inšpektorov.
SR 9913.02.01.003 Dodávka výpočtovej techniky 298 314  11/2002 Poskytnutie technickej podpory twinningovým aktivitám v oblasti zlepšenia systému výberu nepriamych daní a posilnenie inštitucionálnej kapacity Daňového riaditeľstva SR.
Projekty Finančného memoranda 2000
kód názov alokácia (EUR) termín ukončenia zameranie
SK 0003.01.01 Podpora novej rozpočtovej procedúry/ Štátna pokladnica 2 300 000  11/2003 Zavedenie modernej funkcie štátnej pokladnice ako efektívneho finančného nástroja riadenia, podporujúceho rozpočtový proces a fiskálnu politiku, ako aj kontrolu verejných výdavkov a deficitu štátneho rozpočtu.
SK 0003.01.01 Vytvorenie platobného monitorovacieho podsystému štrukturálnych fondov a jeho prepojenie na monitorovacie systému fondov EÚ 700 000  12/2003 Vytvorenie automatickej výmeny finančných a rozpočtových údajov medzi účastníkmi zahrnutými do používania monitorovacieho systému pre správne využívanie štrukturálnych fondov po vstupe SR do EÚ.
SK 0003.01.02 Informačný systém pre útvar projektu štátnej pokladnice 1 000 000  12/2002 Posilnenie existujúceho informačného systému o spracovanie dát, vytvorenie databáz a zavedenie back-up servera.
SK 0003.02.01 Návratnosť zlých úverov 1 650 000  11/2003 Pomoc Slovenskej konsolidačnej a.s, pri predaji zlých úverov prevzatých z privatizovaných bánk.
SK 0003.02.02 Člen investičného výboru 90 000  11/2003 Poskytnutie nezávislého experta pre Slovenskú konsolidačnú a.s v záujme zabezpečenia transparentnosti a správneho riadenia postupov pri nakladaní so zlými úvermi.
SK 0003.02.03 Odborná pomoc pre koordináciu projektu 180 000  11/2003 Poskytnutie technickej pomoci pri riadení projektu
Projekty Finančného memoranda 2001
kód názov alokácia (EUR) termín ukončenia zameranie
SR 01/FI-02 Verejná vnútorná finančná kontrola 1 000 000  4/2004 Twinning. Posilnenie systému vnútornej finančnej kontroly s cieľom správne využívať verejné fondy v súlade so štandardami EÚ.
SR 0104.02 Vytvorenie systému národnej správy informácií v prepojení na systomy EÚ. 1 500 000  11/2004 Vytvorenie národnej domény infraštruktúry CCN/CSI s cieľom umožniť výmenu a spracovanie informácií medzi informačným systémom Colnej správy SR a európskymi systémami.

Projekty Twinning Light (zjednodušený twinning) Finančného memoranda 2001

kód názov alokácia (EUR) termín ukončenia zameranie
TLP01-02 Odporúčania pre návrhy bilaterálnych investičných zmlúv kompatibilných s acquis communautaire 110 000  10/2003 Vypracovanie modelového návrhu bilaterálnej investičnej zmluvy úplne harmonizovanej s legislatívou ES.
TLP01-05 Založenie Úradu pre vyšetrovanie daňových únikov v Daňovej správe 100 000  8/2003 Posilnenie daňovej správy a výberu daní prostredníctvom zefektívnenia systému odhaľovania a postihovania daňových podvodov.
TLP01-06 Harmonizácia legislatívy v oblasti aplikácie dane z pridanej hodnoty v prípade intrakomunitárnych dodávok tovarov a služieb v rámci jednotného európskeho trhu. 70 000  9/2003 Vypracovanie legislatívy v oblasti výberu DPH spĺňajúcej štandardy EÚ, predovšetkým z hľadiska kompatibility so šiestou smernicou Rady 77/388/CEE.
TLP01-19 Návrh rozpočtového systému pre príspevky z/do EÚ po vstupe. 100 000  10/2003 Vypracovanie metodológie pre určovanie výšky finančných príspevkov do a z rozpočtu EÚ.
TLP01-20 Posilnenie bankového dohľadu pre implementáciu opatrení proti praniu špinavých peňazí. 150 000  11/2003 Implementácia efektívnych opatrení proti praniu špinavých peňazí a aplikácia vnútorného ratingového systému v rámci NBS.
TLP01-25 Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe 142 000  10/2003 Zavedenie súhrnného systému hodnotenia výkonov vo všetkých oblastiach činností Slovenskej daňovej správy.
Projekty Finančného memoranda 2002 
kód názov alokácia (EUR) termín ukončenia Zameranie
SK 02/IB-JH-02 Informačný systém pre zložky presadzujúce právo 4 000 000  12/2004 Analýza, vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia v príslušnej oblasti pte špeciálne zložky presadzujúce právo.
SK 02/IB-FI-02 Posilnenie dohľadu nad finančným sektorom 2 000 000  7/2005 Posilnenie dohľadu nad kapitálovým trhom bankami a poisťovacími spoločnosťami so zámerom dosiahnuť rozšírenie kapacity dozorných orgánov účinne regulovať finančný trh a dohliadať naň.
Projekty Finančného memoranda 2003

Projekty pripravované pre Národný programu Phare 2003 

1. Konsolidácia a posilnenie kapacity štátnej pokladnice finančného riadenia fondov EÚ
2. Dodávka zariadenia nukleárnej magnetickej rezonancie na verifikačnú analýzu plvodu poľnohospodárskych produktov
3. Dodávka röntgenového zariadenia pre kontrolu budúcej vohnkajšej hranice EÚ
4. Zdokonalenie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov v SR
5. Podpora implementácie rizikovo orientovaného dohľadu