Legislatíva EÚ

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS

Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES k 16. 6. 2014

Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES k 19. 7. 2013 

Konsolidovaná verzia smernice 2006/43/ES z roku 2008

Rozhodnutia Komisie:
 • Rozhodnutie Komisie z 19. januára 2011 č. 2011/30/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júla 2016 č. 2016/1223/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/30/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2013 č. 2013/288/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/30/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2013 č. 2013/281/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, zabezpečovania kvality a prešetrovania a sankcií vzťahujúcich sa na audítorov a audítorské subjekty Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES 
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2016 č. 2016/1155/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, zabezpečenia kvality a prešetrovania a sankcií vzťahujúcich sa na audítorov a audítorské subjekty Spojených štátov Amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2016 č. 2016/1156/EÚ o primeranosti príslušných orgánov Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. júna 2016 č. 2016/1010/EÚ o primeranosti príslušných orgánov určitých tretích krajín a území podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES
 • Vykonávacie  rozhodnutie Komisie z 11. júna 2013 č. 2013/280/EÚ o primeranosti príslušných orgánov Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES
 • Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010  č. 2010/64/EÚ o primeranosti požiadaviek na príslušné orgány určitých tretích krajín podľa smernice 2006/43/ES
 • Rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2010 č. 2010/485/EÚ o primeranosti príslušných orgánov Austrálie a Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES