Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu

Jednou z hlavných priorít Európskej komisie je podpora investícií, naštartovanie hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Európska komisia zverejnila svoj návrh Investičného plánu pre Európu začiatkom novembra 2014. Základom tohto plánu sú tri navzájom sa posilňujúce prvky: Prvým prvkom je mobilizácia dodatočných investícií vo výške minimálne 315 miliárd EUR počas nasledujúcich troch rokov, pričom sa maximalizuje vplyv verejných zdrojov a uvoľnia súkromné investície. Druhým prvkom sú cielené iniciatívy, ktoré majú zabezpečiť, aby tieto mimoriadne investície uspokojili potreby reálnej ekonomiky. Tretím prvkom sú opatrenia zamerané na zvýšenie predvídateľnosti regulačného rámca a odstránenie prekážok, ktoré bránia investíciám, čím sa zvýši atraktívnosť Európy a zároveň znásobí vplyv investičného plánu.

Na mobilizáciu dodatočných investícií v celkovej výške 315 miliárd EUR bol v spolupráci s Európskou Investičnou Bankou (EIB) vytvorený Európsky fond pre strategické investície (EFSI). EFSI podporuje strategické investície v kľúčových oblastiach, akými sú infraštruktúra, energetika, doprava, vzdelávanie, výskum a inovácie, ako aj rizikové financovanie  malých a stredných podnikov (SME). Kľúčovým aspektom podporovaných projektov je ich „doplnkovosť“ – vyšší rizikový profil a podpora projektov, ktoré by bez EFSI neboli financované. EÚ a EIB sa na fonde podieľajú vo forme garancií na pokrytie rizík investičných projektov v celkovej výške 21 mld. EUR (z toho 16 mld. EUR vo forme prostriedkov a záruk z rozpočtu EÚ, vrátane Connecting Europe Facility a programu Horizon 2020 a 5 mld. EUR vo forme záruk EIB).

V prvom roku fungovania (t.j. k 1.7.2016) bolo z EFSI podporených 266 transakcií v 26 členských štátov EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Z toho Európsky Investičný Fond (EIB), ktorý zastrešuje podporu z EFSI pre malé a stredné podniky (MSP) podpísal až 188 transakcií s očakávaným pozitívnym dopadom na vyše 140 000 MSP. Z podporených transakcií sa očakáva mobilizácia až 106 miliárd dodatočných investícií.  

Za účelom zabezpečenia potrieb reálnej ekonomiky bolo vytvorené Európske centrum investičného poradenstva (tzv. EIAH), ktorého cieľom je poskytovať poradenskú podporu pri príprave a vypracúvaní investičných projektov. EIAH slúži ako jednotné centrum investičného poradenstva, pre financovanie investičných projektov v EÚ. Pre rovnaký účel bol vytvorený aj Európsky portál investičných projektov (EIPP) – online platforma, ktorá združuje realizátorov a investorov projektu. Cieľom databázy je zvýšiť povedomie potenciálnych investorov o životaschopných projektoch a zlepšiť prístup k financovaniu projektov.

V neposlednom rade sú súčasťou Investičného plánu aj snahy o zlepšovanie podnikateľského prostredia a odbúravaní bariér pre investície v celej EÚ ako aj v jednotlivých členských štátoch.

  • Ďalšie informácie k Investičnému plánu pre Európu (v anglickom jazyku)
  • Informácie k Európskemu fondu pre strategické investície sú dostupné na stránke EIB
  • Informácie k Európskemu fondu pre strategické investície a jeho vplyvu na malé a stredné podniky na stránke EIF
  • Informácia o Investičnom pláne pre Európu, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí vlády SR dňa 21.1.2015
  • Nariadenie o EFSI (slovenská mutácia) je dostupné na stránke
  • Informácie o Európskom centre investičného poradenstva EIAH
  • Informácie o Európskom portály investičných projektov EIPP

Vlastná agenda súvisiaca s Európskym fondom pre strategické investície je od 15.09.2016 spravovaná spoločnosťou : SZRB Asset Management a.s. (SZRB AM). Pre záujemcov o financovanie projektov s využitím produktov skupiny EIB a/alebo EFSI kontaktujte prosím:

SZRB Asset Management, a.s.
Grosslingova 44, 811 09 Bratislava

Elektronická komunikácia:  efsi@szrbam.sk