Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vlastné zdroje

V ročnom rozpočte EÚ sa stanovujú všetky výdavky a príjmy Európskej únie za jeden rok. Zabezpečuje sa ním financovanie politík a programov EÚ v súlade s politickými prioritami a právnymi záväzkami EÚ. Ročné rozpočty musia byť v rámci limitov výdavkov tzv. „stropov“ stanovených vo viacročnom finančnom rámci :

  • pre záväzky 1,46% EU HND,
  • pre platby 1,40% EU HND, a
  • dočasné zvýšenie o 0,60% po roku 2027 z dôvodu splácania nadstavby rozpočtu v podobe NGEU

EÚ zvyčajne stanovuje svoj ročný rozpočet na vyššej úrovni, aby mala v prípade potreby možnosť uhradiť nepredvídané výdavky.

Zloženie príjmov

1. „Tradičné“ vlastné zdroje

Tvoria ich clá, poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru. V súčasnosti sa odvádza z tejto kategórie iba clo. Podiel vo výške 75% sa odvádza do rozpočtu EÚ, členské štáty si môžu ponechať tzv. zádržné, ktoré je v súčasnom VFR 21-27 vo výške 25 %. „Tradičné“ vlastné zdroje v súčasnosti zvyčajne predstavujú len o niečo viac ako 10 % príjmov z vlastných zdrojov. V podmienkach SR tento zdroj každý mesiac odvádza Finančné riaditeľstvo SR na účet MF SR v mene EK. Clo je mimorozpočtovým finančným tokom.

2. Vlastný zdroj založený na DPH

V súčasnosti ho predstavuje podiel vo výške 0,3%  odhadovanej DPH  vybranej členskými štátmi, ktorý sa odvádza ako vlastný zdroj do rozpočtu EÚ. Zdroj založený na DPH zvyčajne predstavuje približne 10 % príjmov z vlastných zdrojov. Zdroj založený na DPH, zdroj založený na HND, podiel SR na korekčných mechanizmoch sú priamo výdavkami štátneho rozpočtu (rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa).

3. Vlastný zdroj založený na HND

Tento vlastný zdroj pozostáva z odvodu z HND členských štátov vyjadreného jednotnou percentuálnou sadzbou. Je balančným (vyrovnávacím) zdrojom rozpočtu EÚ jeho výška sa vypočíta až po zohľadnení tradičných vlastných zdrojov, zdroja založeného na DPH a po novom aj plastového zdroja. Pôvodne mal byť iba doplnkovým zdrojom, ktorý sa použil v prípade, ak sa nepokryli výdavky v plnej miere, v súčasnosti však financuje väčšinu rozpočtu EÚ. V súčasnosti zvyčajne predstavuje okolo 70 % vlastných zdrojov.

4. Vlastný zdroj založený na odpade z plastových obalov

Toto je nový vlastný zdroj zavedený 1. januára 2021. Je to národný príspevok vypočítaný podľa množstva nerecyklovaného odpadu plastových obalov so sadzbou výberu na úrovni 0,80 EUR na kilogram. Príjem z tohto zdroja sa odhaduje na približne 4 % rozpočtu EÚ.

5. Iné príjmy a zostatok prenesený z predchádzajúceho roka

Medzi iné príjmy patria dane z miezd zamestnancov EÚ, príspevky krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, na niektoré programy EÚ a pokuty zaplatené podnikmi, u ktorých sa zistilo porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže alebo iných právnych predpisov. Zostatok z každého rozpočtového roka sa v prípade prebytku prenáša ako príjem do rozpočtu na nasledujúci rok. Iné príjmy, zostatky a technické úpravy obyčajne predstavujú okolo 2 až 8 % celkových príjmov.

6. Korekčné mechanizmy

Súčasný systém vlastných zdrojov má tiež slúžiť na korekciu rozpočtových nerovnováh medzi príspevkami členských štátov. V rokoch 2021 – 2027 budú z týchto korekčných mechanizmov profitovať Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko. Dotknuté členské štáty budú benefitovať z hrubého zníženia ročných príspevkov založených na HND. Tieto hrubé zníženia budú financované všetkými členskými štátmi na základe ich HND.

Rabaty predstavujú určitý spôsob finančného dorovnania pre ČŠ. Ktoré sú čistými prispievateľmi (odvody prevažujú nad príjmami) do EÚ rozpočtu. Boli zavedené v 70. rokoch, keď sa k ES pripojila UK a aj napriek tomu, že bola v tom čase jedna z najchudobnejších krajín ES platila pri prepočte na HND najväčší podiel zo všetkých ČŠ. Dôvodom bol značný objem obchodu s nečlenskými krajinami, kvôli ktorému Briti odvádzali vysoké platby v podobe tradičných vlastných zdrojov.

Nové vlastné zdroje

V zmysle záväzkov vyplývajúcich zo záverov lídrov z minuloročného júlového summitu k viacročnému finančnému rámcu a plánu obnovy sa počíta so zavedením nových zdrojov do rozpočtu EÚ. Tieto nové zdroje by mohli priniesť „nové peniaze“, teda nešli by na ťarchu štátnych rozpočtov jednotlivých krajín. Ich zavedenie by mohlo viesť aj k skoršiemu zaplateniu pôžičiek Európskej komisie, ktoré budú použité na plány obnovy. Okrem plastového odvodu od roku 2021, by sa do konca roka 2023 mal zaviesť odvod založený na kompenzácií uhlíka na hraniciach (CBAM) prípadne spolu s rozšírením systému emisných povoleniek ETS.

Únia bude v nadchádzajúcich rokoch pracovať na reforme systému vlastných zdrojov a na zavedení nových vlastných zdrojov. Prvým krokom je zavedenie nového vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom plastovom odpade, a to od 1. januára 2021. Ako základ pre ďalšie vlastné zdroje predloží Komisia návrhy týkajúce sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnej dane s cieľom zaviesť ich najneskôr od 1. januára 2023. Komisia v rovnakom duchu predloží návrh revidovanej schémy ETS, ktorá by sa mohla rozšíriť na leteckú a námornú dopravu. Únia sa tiež v priebehu nasledujúceho VFR bude usilovať o zavedenie ďalších vlastných zdrojov, ktoré môžu zahŕňať daň z finančných transakcií. Výnosy z nových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021 sa použijú na predčasné splatenie finančných prostriedkov, ktoré si Únia vypožičia v rámci NGEU.