Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu od 1.1.2018 tvorí Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR,  Manuál k obsahu  FIN výkazov (nelegislatívny dokument). Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/017353/2017-352  výkazy platia bez zmeny aj pre rok 2021

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  platí bez zmien aj pre rok 2021

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov, verzia 5.0. Dokument popisuje základné princípy finančnej štatistiky verejnej správy, obsah a štruktúru jednotlivých výkazov, ekonomickú podstatu predkladaných údajov, vysvetľuje väzbu na príslušnú legislatívu a predpisy. Ide o nástupnícky dokument Manuálu MF SR k FIN výkazom z roku 2018.    

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických a vecných kontrol vo FIN výkazoch a výkazoch účtovnej závierky (vnútro-výkazové kontroly), a medzi jednotlivými FIN výkazmi a medzi FIN a účtovnými výkazmi (medzi-výkazové kontroly). Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, xls. prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry aktuálnych FIN a UCT výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné cez e-mail cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Aktuality

28.10.2021 bola zverejnená aktualizovaná Príručka MFSR k obsahovej náplni FIN výkazov. Na základe zapracovanej kontroly pre výdavky budúcich období do pasív FIN 4-04 a 5-04 boli upravené aj medzivýkazové kontroly. 

6.10.2021 bol aktualizovaný dokument kontrol - prílohy pre MVK kontroly č. 7 a 8 pre Eximbanku. 

4.2.2021 bola zverejnená informácia pre subjekty verejnej správy k predloženiu finančných výkazov (FIN) a účtovných výkazov do informačných systémov MF SR, s údajmi k 31.12.2020.

Dňa 11.3.2021 bolo zverejnené Opatrenie MF SR č. MF/005583/2021-31, ktorým sa novelizuje základné Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 k predkladaniu FIN výkazov subjektov verejnej správy. Ide o novelu z dôvodu posunu termínu na predloženie výkazov k 31.12.2020.

11.3.2021 bola zverejnená aktualizovaná príloha č.2 Zmeny v zozname subjektov verejnej správ a v zdravotníckych zariadeniach. Súbor je v rámci Príručky MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov.

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov      

2. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

 3. Dokument kontrol vo FIN a UCT výkazoch