Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Aktuality

21.3.2022 bola zverejnená aktualizovaná Príručka pre používateľov RISSAM.výkazy k predkladaniu FIN výkazov. Zároveň bol aktualizovaný súbor "Archív legislatívy k FIN výkazom", kde boli premiestnené aj informácie k predkladaniu výkazov v roku 2020 (v podmienkach pandémie COVID).

21.3.2022 bola zverejnená aktualizovaná Štruktúra CSV súborov a vzory súborov jednotlivých FIN výkazov v prostredí IS RISSAM.výkazy. Dôvod aktualizácie je doplnenie polí v FIN 4-04, ktoré sú neprípustné (súčtové riady pre subsektor domácností s chýbajúcim ,,x"). 

18.3.2022 bola zverejnená aktualizovaná Príručka k obsahovej náplni FIN výkazov, vo verzii 7.0. na základe poslednej novely Opatrenia  č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313, ktorá mení štruktúru FIN výkazov 2-04 až 6-04.

19.2.2022 bola zverejnená technická špecifikácia súborov pre predkladanie FIN výkazov do RISSAM.výkazy, podľa ich štruktúry platnej pre rok 2022.

16.2.2022 bolo zverejnené Metodické usmernenie k spôsobu predkladania FIN výkazov do Štátnej pokladnice a do RISSAM.výkazy. Technická špecifikácia súborov pre predkladanie výkazov do RISSAM.výkazy bude doplnená v najbližších dňoch.

31.1.2022 bola zverejnená novela opatrenia č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313, ktorá mení štruktúru FIN výkazov 2-04 až 6-04. Aktualizovaná štruktúra výkazov sa použije prvý raz pri zostavovaní výkazov k 31.3.2022.

28.10.2021 bola zverejnená aktualizovaná Príručka MFSR k obsahovej náplni FIN výkazov. Na základe zapracovanej kontroly pre výdavky budúcich období do pasív FIN 4-04 a 5-04 boli upravené aj medzivýkazové kontroly. 

11.3.2021 bolo zverejnené Opatrenie MF SR č. MF/005583/2021-31, ktorým sa novelizuje základné Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 k predkladaniu FIN výkazov subjektov verejnej správy. Ide o novelu z dôvodu posunu termínu na predloženie výkazov k 31.12.2020.

Základný legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu tvorí:

Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR. Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/017353/2017-352  výkazy platia do konca roka 2021

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  platí pre rok 2021

Novely opatrenia č. MF/017353/2017-352 

Novela v roku 2021 

Novela z  22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31 

Konsolidované znenie opatrenia č. MF/017353/2017-352 v znení opatrenia č. MF/005583/2021-31

Novela v roku 2022

Novela z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313 štruktúra FIN výkazov platná prvý raz k 31.3.2022

Konsolidované znenie opatrenia č. MF/017353/2017-352 v znení opatrenia č. MF/00583/2021-313 a v znení opatrenia č. MF/004791/2022-313

Metodické usmernenie č. MF/006411/2022-313 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia pre rok 2022

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov. Dokument popisuje základné princípy finančnej štatistiky verejnej správy, obsah a štruktúru jednotlivých výkazov, ekonomickú podstatu predkladaných údajov, vysvetľuje väzbu na príslušnú legislatívu a predpisy.    

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických a vecných kontrol vo FIN výkazoch a výkazoch účtovnej závierky (vnútro-výkazové kontroly), a medzi jednotlivými FIN výkazmi a medzi FIN a účtovnými výkazmi (medzi-výkazové kontroly). Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, xls. prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry aktuálnych FIN a UCT výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov alebo technických otázok k spôsobu ich uloženia do zberových informačných systémov (IS Štátnej pokladnice, RISSAM.výkazy) môžete zasielať na cpu@datacentrum.sk.

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov        

 

 2. Príručky a technické špecifikácie CSV súborov k FIN výkazom  

 

3. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

 4. Dokument kontrol vo FIN a UCT výkazoch