Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

Dňa 17.1.2020 bol zverejnený nový dokument kontrol pre FIN a účtovné výkazy, predkladané subjektmi verejnej správy do Štátnej pokladnice a IS RISSAM.výkazy (obce). Nový je Word dokument, ktorý obsahuje nové kontroly a označenie kontrol ako ,,blokujúce". Tieto budú postupne implementované do IS ŠP a RISSAM.výkazy a neumožnia predložiť výkazy s chybami. K 31.12.2019 sú blokujúce kontroly nastavené na zber účtovných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) a v RISSAM aj pre tabuľkovú časť poznámok. Blokujúce kontroly pre FIN výkazy sa očakávajú za prvý kvartál 2020. Upravené medzivýkazové kontroly pre FIN výkazy sa očakávajú za prvý kvartál 2020.  

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu od 1.1.2018 tvorí Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR,  Manuál k obsahu  FIN výkazov (nelegislatívny dokument). Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Opatrenia č. MF/017353/2017-352  platí bez zmien aj pre rok 2020

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  platí bez zmien aj pre rok 2020

Manuál k obsahu finančných výkazov  - pre výkazy od 1.1.2018

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických kontrol vo FIN výkazoch, medzi jednotlivými FIN výkazmi a v účtovných výkazoch subjektov verejnej správy. Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné cez e-mail cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Archív - Legislatíva pre FIN výkazy subjektu verejnej správy do 31.12.2017

 Aktuality

Dňa 2.4.2019 bola aktualizovaná kontrola č. 15 na neprípustnosti účtov vo výkazoch KUZ za obce. Nesprávne bol blokovaný súčtový riadok č.126 výkazu ziskov a strát. 

Dňa 22.3.2019 bola zverejnená informácia o zmene kontrol vo finančných a účtovných výkazoch predkladaných prostredníctvom RISSAM.výkazy, pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dňa 28.1.2019 bola zverejnená verzia 1.04 Manuálu k obsahovej náplni FIN výkazov. 

Dňa 16.1.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie MF SR k vykazovaniu záväzkov pod dlhovým nástrojom OST vo výkaze FIN 4-04 a 5-04, ktoré bližšie vysvetľuje už platnú legislatívu. 

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov   

 

2. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

 3. Kontroly vo FIN výkazoch