Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu od 1.1.2018 tvorí Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR,  Manuál k obsahu  FIN výkazov (nelegislatívny dokument). Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/017353/2017-352  platí bez zmien aj pre rok 2020

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  platí bez zmien aj pre rok 2020

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov, verzia 2.0. Dokument popisuje základné princípy finančnej štatistiky verejnej správy, obsah a štruktúru jednotlivých výkazov, ekonomickú podstatu predkladaných údajov, vysvetľuje väzbu na príslušnú legislatívu a predpisy. Ide o nástupnícky dokument Manuálu MF SR k FIN výkazom z roku 2018.    

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických a vecných kontrol vo FIN výkazoch a výkazoch účtovnej závierky (vnútro-výkazové kontroly), a medzi jednotlivými FIN výkazmi a medzi FIN a účtovnými výkazmi (medzi-výkazové kontroly). Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, xls. prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry aktuálnych FIN a UCT výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné cez e-mail cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Aktuality

9.11.2020 bola zverejnená aktualizovaná Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov,z dôvodu doplnenia dlhového nástroja "DZOS" do výpočtu maastrichtského dlhu verejnej správy. Vplyv na vykazujúce jednotky nie je žiadny. 

23.10.2020 bola zverejnená aktualizovaná príloha č.2 Zmeny v zozname subjektov verejnej správ a v zdravotníckych zariadeniach. Súbor je v rámci Príručky MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov.

3.8.2020 bol zverejnený aktualizovaný Dokument kontrol MFSR k UCT a FIN výkazom, verzia 4.0. Medzivýkazové kontroly pre 2. kvartál 2020 sú nastavené v systéme RISSAM a Štátnej pokladnici podľa aktuálneho dokumentu. 

3.8.2020 bola zverejnená aktualizovaná Príručka MFSR k obsahovej náplni FIN výkazov, verzia 4.0. Boli doplnené informácie k rezervnému fondu obcí, k syntetickým účtom 222 a 223 pre rozpočtové organizácie obcí, k vykazovaniu výdavkov prostredníctvom kreditnej karty a pripomenutie 5. zberu FIN 2-04 a 5-04 za vybrané subjekty.

1.7.2020 bola zverejnená aktualizovaná Príručka MFSR k obsahovej náplni FIN výkazov, verzia 3.0. Bolo doplnené určenie subsektora pre vzťahy voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, ďalej odstránené formálne chyby a doplnená informácia o rozpočtovom provizóriu vo FIN 1-12. 

16.4.2020 boli zverejnené aktualizované medzivýkazové kontroly. V prílohe č. 8 boli pre kontrolu finančného prenájmu odstránené riadky 141 a 155, ktoré sú zo súvahy, nie z FIN 2-04. V prílohe č. 6 bol odstránený komentár v riadu 25.  

Dňa 9.4.2020 bola zverejnená Informácia pre subjekty verejnej správy k predkladaniu výkazov v súvislosti s obdobím pandémie koronavírusu. Informácia má 3 modifikácie, pre subjekty ústrednej správy, pre obce a pre VÚC. Venujte náležitú pozornosť informácii z dôvodu úpravy termínov na predloženie účtovných závierok (individuálnej alebo konsolidovanej) a finančných výkazov počas obdobia pandémie. 

Dňa 1.4.2020 bola zverejnená nová Príručka k obsahovej náplni FIN výkazov, verzia 2.0, ktorá je nástupníckym dokumentom Manuálu MF SR k FIN výkazom v1.4 z roku 2018. Zároveň bol zverejnený nový dokument kontrol pre rok 2020. Rozsah blokujúcich kontrol v IS ŠP a RISSAM bude potvrdený dodatočne.

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov    

2. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

 3. Dokument kontrol vo FIN a UCT výkazoch