Individuálna účtovna závierka ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/25755/2007-31

Metodické usmernenie č. MF/019605/2017-352 pre ukladanie IUZ  platí bez zmien aj pre rok 2019

Pre obce a ich ROPO organizácie bol vydaný popis Štruktúry súborov pre import výkazov a tabuľkovej časti poznámok IUZ 2017 vo formáte CSV. Zároveň sa ruší podpora pre nahrávanie súborov v doteraz používanom formáte .DBF !!!

Ostatné metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21227/2014-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2014           platí bez zmien aj pre rok 2019

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.  

Opatrenie č. MF/19566/2013-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/19301/2012-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2012