Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vízia Ministerstva financií Slovenskej republiky

Víziou Ministerstva financií Slovenskej republiky je:

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky je organizáciou, ktorej tím profesionálnych zamestnancov v súlade so zadefinovanými hodnotami organizácie zabezpečuje kvalitné napĺňanie poslania organizácie a programového vyhlásenia vlády SR“

Kľúčovým poslaním Ministerstva financií Slovenskej republiky je:

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Detailnejšie znenie poslania Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určuje zásady činnosti a dlhodobé smerovanie ministerstva:

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky.

Kvalitné napĺňanie vízie a poslania ministerstva vrátane ďalšej implementácie a rozvoja štrukturálnych reforiem má potenciál podporiť ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.

Pre pokračovanie úspešného vývoja Slovenska je nevyhnutná existencia kvalitnej štátnej správy. Ministerstvo má kľúčové postavenie v štátnej správe, čo je významným predpokladom na to, aby realizované zmeny boli udržateľné a aby sa postupne skvalitňovali. Vedenie ministerstva smeruje svoje úsilie k tomu, aby ministerstvo na úrovni celej rozpočtovej kapitoly, ako aj na úrovni služobného úradu predstavovalo inštitúciu, ktorá efektívne plní svoje úlohy a zároveň má dobrý kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám a partnerom, ako aj dovnútra smerom k zamestnancom. Dosiahnutie tohto stavu bude charakterizované naplnením širokého spektra dôležitých princípov a zásad, ako aj existenciou relevantných systémových mechanizmov a procesov.

Činnosť ministerstva má jednoznačne zadefinovaných užívateľov svojich výstupov, ktorými sú najmä občania, fyzické osoby a právnické osoby predovšetkým z podnikateľskej sféry, organizácie verejnej správy, vláda, parlament, vo významnej miere inštitúcie EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie, národné finančné inštitúcie, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Plnenie úloh ministerstva ako správcu rozpočtovej kapitoly je podmienené efektívnym fungovaním ministerstva ako úradu na základných princípoch modelu výnimočnosti EFQM. Ministerstvo má zavedenú racionálnu organizačnú štruktúru, skúsených a motivovaných zamestnancov, zodpovedajúce materiálne vybavenie, dobre fungujúce systémy riadenia a vnútorných informačných a komunikačných tokov a súvisiace procesy, ako aj mechanizmy komunikácie smerom navonok.

Úspešné fungovanie ministerstva je podmienené existenciou nasledovných princípov, zásad a mechanizmov v deviatich kľúčových oblastiach, ktoré sú zadefinované na základných princípoch modelu výnimočnosti EFQM.

1. Vodcovstvo

 • Otvorená komunikácia so zainteresovanými stranami ministerstva
 • Prijímanie podnetov a názorov z externého prostredia
 • Podporovanie zavádzania inovácií a efektívneho riadenia zo strany vedenia ministerstva
 • Vedenie podriadených organizácií na partnerskej báze a otvorená komunikácia s nimi
 • Dôsledné fungovanie ministerstva ako vzoru moderných a efektívnych spôsobov vedenia a riadenia štátnej správy
 • Transparentné fungovanie a riadenie ministerstva

Kľúčovú úlohu vo fungovaní ministerstva zohráva otvorená komunikácia na všetkých úrovniach riadenia. Preto sa ministerstvo snaží aj o aplikáciu ďalších princípov:

 • Prijímanie názorov a podnetov od zamestnancov ministerstva
 • Otvorená komunikácia v rámci ministerstva a úzka spolupráca jednotlivých odborných útvarov
 • Delegovanie právomocí v rámci ministerstva
 • Vnútorné pripomienkovanie strategických dokumentov a riadiacich aktov
 • Vodcovia konajú ako vzory a ctia hodnoty ministerstva s cieľom rozvoja a posilnenia dobrého mena ministerstva

2. Stratégia

 • Zásadné presadzovanie dlhodobého prístupu založeného na myšlienke dlhodobo udržateľného rastu slovenskej ekonomiky
 • Presadzovanie programového a plánovaného prístupu k verejným prostriedkom do spôsobu práce ostatných ministerstiev a iných orgánov verejnej správy
 • Presadzovanie programového a plánovaného prístupu k štátnym financiám do myslenia a spôsobu práce všetkých sekcií, odborov a kľúčových zamestnancov ministerstva
 • Trvalé zlepšovanie fungovania ministerstva ako inšpirácia pre ďalšie rezorty a celý verejný sektor
 • Systematické monitorovanie, vyhodnocovanie a aktívne reagovanie na signály z vonkajšieho prostredia
 • Obrana záujmov SR v špecifických medzinárodných a tuzemských právnych sporoch

3. Zamestnanci

Úrad ministerstva v záujme budovania a udržiavania kvalifikovaných zamestnancov rozvíja ich kompetentnosť a odbornosť prostredníctvom podpory vzdelávania.

 • Budovanie a udržiavanie stabilného tímu kvalitných a kvalifikovaných ľudí
 • Vystupovanie všetkých zamestnancov ministerstva v roli pomocníkov a poradcov pre všetkých, ktorí to potrebujú konštruktívnym a profesionálnym prístupom
 • Vytváranie a zavádzanie nových nástrojov pri odmeňovaní a motivácii zamestnancov
 • Systematické podporovanie odborného a kariérneho rastu zamestnancov rozpracované v pláne vzdelávania
 • Podporovanie zdieľania informácií, dialógu a spolupráce medzi útvarmi
 • Odmeňovanie zamestnancov na základe ich príspevku k napĺňaniu cieľov ministerstva, zohľadňujúc podané výkony a zároveň pôsobiť motivačne vo vzťahu k budúcim výkonom
 • Získavanie spätnej väzby od zamestnancov prostredníctvom prieskumu spokojnosti pre zlepšenie stratégií, politík, plánov a fungovania ministerstva
 • Podporovanie sociálnych oblastí prostredníctvom sociálneho fondu a skvalitňovanie pracovného prostredia

4. Partnerstvá a zdroje

Úrad ministerstva dodržiava etické štandardy spolupráce s externými partnermi. Zároveň aktívne a efektívne využíva disponibilné materiálne a finančné zdroje vrátane informačných a komunikačných technológií. V záujme efektivity transparentne spolupracuje aj so súkromným sektorom.

 • Aktívne spoluvytváranie partnerských vzťahov prinášajúcich prospech ekonomickej pozícii Slovenskej republiky
 • Účinné využívanie externých partnerstiev v záujme celkovej efektivity fungovania ministerstva
 • Efektívne využívanie majetku ministerstva a pridelených rozpočtových zdrojov
 • Účinné podporovanie rozvoja IT podpory potrebnej pre všetky procesy ministerstva
 • Pravidelné získavanie spätnej väzby od partnerov ministerstva pre zlepšenie nastavenia spolupráce
 • Využívanie nástrojov na zdieľanie informácií a pracovných skúseností medzi zamestnancami ministerstva

5. Procesy, výrobky a služby

Kľúčové procesy a mechanizmy sú na ministerstve nastavené v prvom rade s cieľom plniť hlavné úlohy rezortu efektívne, v požadovanej kvalite a včas

 • Udržiavanie procesného riadenia vo všetkých kľúčových oblastiach
 • Udržiavanie trvalého zlepšovania v procese poskytovania výrobkov (produktov) a služieb ministerstva zainteresovaným stranám
 • Udržiavanie trvalého zlepšovania fungovania ministerstva prostredníctvom procesného riadenia, zavedenie systematického merania a monitorovania výkonnosti procesov
 • Existencia jasných a prehľadných štandardov, určujúcich vnútorné mechanizmy práce ministerstva
 • Nastavenie a riadenie procesov s cieľom kvalitného a včasného plnenia úloh ministerstva
 • Pružné riadiace procesy a rozhodovanie
 • Adaptácia procesov ministerstva na externé a interné potreby

6. Výsledky vo vzťahu k zákazníkom

 • Budovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom efektívnej komunikácie
 • Jasné zadefinovanie užívateľov „kľúčových“ procesov
 • Zabudovanie vnútorných a vonkajších mechanizmov monitorovania napĺňania hlavných strategických cieľov a spokojnosti zákazníkov ministerstva
 • Priebežne monitorovať a merať výkonnosť ministerstva v súvislosti s budúcim predpovedaním jeho vplyvu na vnímanie zákazníkmi
 • Aktívne získavanie spätnej väzby od zákazníkov ministerstva s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb a produktov
 • Aktívne sledovanie a meranie vnútorných faktorov výkonnosti procesov ovplyvňujúcich napĺňanie hlavných strategických cieľov a spokojnosti zákazníkov
 • Vzťahy so zákazníkmi budovať na dôvere k budúcim výsledkom, ktoré vzniknú z procesu poskytovania výrobkov (produktov) a služieb ministerstva

7. Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

Ministerstvo pravidelne monitoruje výkony svojich zamestnancov, ale aj ich spokojnosť s fungovaním ministerstva a s pracovnými podmienkami a pracovnou atmosférou. Ministerstvo sa v rámci monitorovania názorov zamestnancov snaží o predchádzanie nedorozumeniam a problémom v personálnej oblasti a taktiež zlepšenie nastavenia existujúcich procesov. Vo vzťahu k zamestnancom sa preto ministerstvo snaží o aplikáciu nasledovných princípov:

 • Zabudovanie mechanizmov sledovania vnútornej atmosféry a jej dlhodobého vývoja
 • Systematické monitorovanie názorov zamestnancov, predchádzanie nedorozumeniam a problémom v personálnej oblasti
 • Efektívne využívanie nástrojov internej komunikácie v rámci ministerstva
 • Posilňovanie vnútrofiremnej kultúry ministerstva

8. Výsledky vo vzťahu k spoločnosti

Dôležitým atribútom práce ministerstva je aj dobrý kredit medzi relevantnými skupinami užívateľov výstupov, inými ministerstvami, ako aj s organizáciami, ktorých činnosť sa prelína s činnosťou ministerstva a rovnako tak v celej spoločnosti. Ministerstvo realizuje a udržiava systém spoločenskej zodpovednosti vo vnútri organizácie, ako aj zdokonaľovanie celkového pozitívneho vplyvu ministerstva na spoločnosť a spoločenské činnosti v súlade so všetkými relevantnými právnymi a inými požiadavkami.

 • Monitorovanie úrovne pôsobenia v rámci orgánov štátnej správy a inštitúcií s podobným alebo prelínajúcim sa predmetom činnosti (benchmark)
 • Vyhodnocovanie a posilňovanie vzťahov s relevantnými mienkotvornými inštitúciami (napr. médiá) a komunitami
 • Systematické vyhodnocovanie úrovne vzťahov s podnikateľskou sférou a občanmi, koncipovanie a vyhodnocovanie informačných a komunikačných kampaní
 • Uplatňovanie systému ,,zeleného úradovania“ v podmienkach ministerstva
 • Uplatňovanie systému spoločenskej zodpovednosti v podmienkach ministerstva
 • Využívanie odborných vedomostí zamestnancov ministerstva v prospech komunity/spoločnosti

9. Ekonomické výsledky

Ministerstvo zachováva kontinuitu v rozvíjaní hodnôt, cieľov a zámerov v rámci ekonomických výsledkov organizácie. Ministerstvo pravidelne hodnotí napĺňanie svojich cieľov. Zároveň monitoruje spokojnosť vonkajšieho prostredia a aktívne reaguje na:

 • Existenciu prostredia pre dlhodobo udržateľný rast slovenskej ekonomiky
 • Efektívny systém riadenia a konsolidácie verejných financií
 • Efektívne využívanie informačných technológií s cieľom podpory a rozvoja informatizácie spoločnosti
 • Efektívny systém spracovania účtovníctva o príjmoch, výdavkoch a majetku štátu, zavedenie jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, rozvoj systému štátnej pokladnice
 • Efektívny systém výberu a správy daní, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
 • Efektívny systém rozpočtovania, riadenia štátneho dlhu a likvidity
 • Efektívny systém finančných vzťahov s EÚ a inými prispievateľskými štátmi
 • Zdokonalený legislatívny a inštitucionálny rámec pre efektívny a transparentný finančný trh
 • Efektívne a rýchle poskytovanie služieb úradom ministerstva
 • Efektívny systém zabezpečovania koordinácie systému finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu v rámci Slovenskej republiky
 • Efektívny systém strategického plánovania a posilňovanie rozpočtovania orientovaného na výsledky
 • Efektívny a pružný systém vytvorenia mechanizmu na reagovanie v prípadoch vzniku krízových situácií