Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vízia Ministerstva financií Slovenskej republiky

Kľúčové poslanie Ministerstva financií Slovenskej republiky vymedzuje jeho existenciu a jeho úlohu.

Vízia je postavená na poslaní Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré znie:
„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a podporuje prosperitu Slovenska“.

Vízia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je základným koncepčným dokumentom, určujúcim zásady činnosti a dlhodobé smerovanie ministerstva. Predstavuje základný pilier strategického plánovania ministerstva. Vízia ministerstva znie:
" Blahobyt občanov cez zdravé verejné financie."

Detailnejšie znenie vízie ministerstva definuje užšie činnosti ministerstva:
Pracujeme na budovaní prosperujúceho a ekonomicky stabilného Slovenska. Zabezpečujeme stabilitu financií verejnej správy a tým prispievame k trvalo udržateľnému ekonomickému rastu. Budujeme kvalitnú inštitúciu orientovanú na výsledky a spokojnosť verejnosti. Sme relevantným partnerom v medzinárodných zoskupeniach. Chceme rozvíjať finančnú gramotnosť s cieľom zvýšiť blahobyt obyvateľstva.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálnu konsolidáciu a dlhodobú udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinnú implementáciu finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, zosúladenie daňovej politiky s hospodárskymi cieľmi, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Kvalitné napĺňanie vízie a poslania ministerstva vrátane ďalšej implementácie a rozvoja štrukturálnych reforiem má potenciál podporiť ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblížiť životnú úroveň obyvateľov Slovenska európskemu priemeru.

Na pokračovanie úspešného napredovania Slovenska je nevyhnutná existencia kvalitnej štátnej správy. Ministerstvo má kľúčové postavenie v štátnej správe s vysoko odborným aparátom, čo je významným predpokladom na to, aby realizované zmeny boli udržateľné a aby sa postupne skvalitňovali. Vedenie ministerstva smeruje svoje úsilie k tomu, aby ministerstvo na úrovni celej rozpočtovej kapitoly, ako aj na úrovni služobného úradu predstavovalo inštitúciu, ktorá efektívne plní svoje úlohy a zároveň má dobrý kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám a  partnerom, ako aj dovnútra smerom k zamestnancom. Dosiahnutie tejto vízie bude charakterizované naplnením širokého spektra dôležitých princípov a zásad, ako aj existenciou relevantných systémových mechanizmov a  procesov.

Činnosť ministerstva má jednoznačne zadefinovaných užívateľov svojich výstupov, ktorými sú najmä občania, fyzické a právnické osoby predovšetkým z podnikateľskej sféry, organizácie verejnej správy, vláda, parlament, vo významnej miere inštitúcie EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie, národné finančné inštitúcie, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.