Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam smerníc ES-EÚ pre oblasť účtovníctva

Číslo smernice ES/EÚ Názov smernice ES/EÚ link v Úradnom vestníku
32013L0034 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 32013L0034
  konsolidované znenie smernice 2013/34/EÚ k 9. 1. 2024 kons2013/34
  konsolidované znenie smernice 2013/34/EÚ k 5.1.2023 kons2023/34
     
  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1910 z 28. októbra 2016 o rovnocennosti medzi požiadavkami určitých tretích krajín na vykazovanie platieb vládam a požiadavkami kapitoly 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ 32016D1910
     
32023R2859 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2859 z 13. decembra 2023, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcich sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti 32023R2859
     
32023R2772 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti 32023R2772
     
32021R2178 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6 júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania 32021R2178
     
32023L2775 Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny 32023L2775
     
32023L2864 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2864 z 13. decembra 2023, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu 32023L2864
  Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2864 z 13. decembra 2023, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu  32023L2864R(01)
     
32022L2464 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Text s významom pre EHP) 32022L2464
     
32021L2101 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami 32021L2101
     
32014L102 Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky 32014L0102
     
32014L95 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014,  ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami 32014L0095
     
     
     
31978L0660

Štvrtá smernica Rady z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 01 S. 21 - 41

konsolidované znenie:
 
31978L0660
31983L0349

 Siedma Smernica Rady z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 58 - 74

konsolidované znenie:

31983L0349

31984L0569

Smernica Rady z 27. novembra 1984 upravujúca čiastky vyjadrené v ECU v smernici 78/660/EHS

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 1 S. 82

31984L0569
31986L0635

 Smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 06 Zväzok 01 S. 157 - 173

konsolidované znenie:

31986L0635

31989L0666

 Jedenásta Smernica Rady z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 100 - 103

31989L0666
31990L0604

 Smernica Rady z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke a smernica 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných uzávierkach, pokiaľ ide o výnimky pre malé a stredné podniky a zverejnenie účtovných uzávierok v eku

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 107 - 109

31990L0604
31990L0605

 Smernica Rady z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke a smernica 83/349EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti týchto smerníc

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 110 - 112
31990L0605
31991L0674

Smernica Rady z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 06 Zväzok 01 S. 279 - 303
31991L0674
31994L0008

Smernica Rady 94/8/ES z 21. marca 1994, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS, pokiaľ ide o čiastky vyjadrené v ECU

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 01 S. 181 - 182

31994L0008
31999L0060

 

Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus

Official Journal L 162 , 26/06/1999 P. 0065 - 0066

31999L0060
32001L0065

Smernica 2001/65/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 245 - 249
32001L0065
32003L0038

 Smernica Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností so zreteľom na čiastky vyjadrené v eurách

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 271 - 272
32003L0038
32003L0051

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní Text s významom pre EHP.

mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 01 S. 273 - 279
32003L0051
32006L0043

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Text s významom pre EHP)

zmena : 32008L0030

Rozhodnutie Komisie 2011/30/EÚ z 19. januára 2011 o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii

32006L0043

konsolidované znenie

 

 rozhodnutie

32006L0046 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Text s významom pre EHP) 32006L0046
32006L0099 Smernica Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti práva obchodných spoločností 32006L0099
32006L0111 Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)  32006L0111
32009L0049 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (Text s významom pre EHP) 32009L0049
32012L0006 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012 , ktorou sa mení a dopĺňa smernic Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty 32012L0006
32013L0024 Smernica Rady 2013/24/EÚ z 13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva obchodných spoločností 32013L0024