Implementácia revízií výdavkov

Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.

Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je nadväzujúcou fázou, realizuje sa v rokoch 2017 – 2020. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ pre štvrťročný odpočet plnenia opatrení.

Implementačná jednotka Úradu vlády SR v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od roku 2018 pôsobí na Úrade vlády SR. Jej výstupom monitorovania sú pravidelné polročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

 

 • + Implementačné správy

  • 2019
  • 2018
  • 2017

 

 • + Implementačné plány

  • 2020
  • 2019
  • 2018

 

Kontakty

Webová stránka Implementačnej jednotky


Ing. Katarína Strapoňová
poverená riadením Implementačnej jednotky

02/209 25 271
katarina.straponova@vlada.gov.sk


Sekretariát
02/209 25 261