Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kariéra

Na ÚHP ponúkame možnosť všetkým, ktorí chcú mať pozitívny vplyv na využívanie verejných financií a následne aj na kvalitu života občanov, aplikovať a rozvíjať svoje analytické zručnosti v jednom z najlepších prostredí v slovenskej štátnej správe. Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, rasu, vek či vyznanie. 
 
Naším cieľom pri práci s ľuďmi je vytvoriť pre kolegyne a kolegov priestor na možnosť ovplyvniť oblasti, na ktorých im záleží. Podporujeme odborný ako aj osobnostný rozvoj, aby naše tímy mohli uspieť a prispieť k pozitívnej zmene v komplexnom prostredí slovenskej štátnej správy.  
 
Zo skúsenosti vieme, že kvalitná analytická práca sa využije pri rozhodovaní v budúcnosti. A na kvalitné výstupy potrebujeme špičkových ľudí. Hľadáme šikovných absolventov vysokých škôl, profesionálov, ktorí chcú svoje skúsenosti využiť v prostredí štátnej správy aj expertov v oblastiach, ktorým sa venujeme (napr. doprava, obrana, zdravotníctvo). 

Chcete sa spýtať na prácu na ÚHP alebo rovno poslať životopis? Kontaktujte nás na hr.uhp@mfsr.sk 

Práca na ÚHP

  

K náplni práce patrí príprava analýz, komentárov, revízií výdavkovhodnotení investičných projektov. Po dohode s tím lídrom sa môžete špecializovať na jednu tému (napr. školstvo, zdravotníctvo) alebo pracovať na viacerých témach naraz a/alebo prierezovo. 

Aj keď mzda pre nás nie je najdôležitejšia motivácia, na ÚHP zarobíte porovnateľne so súkromnou sférou. Ponúkame 5 dní dovolenky navyše, nadštandardný príspevok do 3. piliera, MultiSport kartu a mnohé ďalšie benefity. Flexibilita a možnosť čiastočnej práce z domu sú pre nás samozrejmosťou.

Rozvoj ľudí na ÚHP berieme vážne. Naši analytici chodia na kvalitné odborné školenia a stáže aj do zahraničia a navzájom si zdieľame skúsenosti a vedomosti. V rámci pravidelného hodnotenia si spolu s nadriadeným nastavujeme plán rozvoja aj kariérneho rastu

Kvalitné zaškolenie je pre nás prioritou. Ponúkame skvelú štartovaciu pozíciu pre analytickú kariéru. Prvé mesiace sa Vám budú intenzívne venovať skúsení analytici a na konkrétnych zadaniach si postupne vyskúšate základné analytické metódy a postupy.  

Náš tím tvorí takmer 50 ľudí a stále sa rozrastá. Sme rozdelení do päť- až osemčlenných tímov. Vážime si iniciatívu a podporujeme realizáciu vlastných myšlienok a projektov.

Dobré vzťahy sú pre nás dôležité a radi spolu trávime čas aj po práci. Máme spoločné dobrovoľnícke projekty, ÚHP kapelu a pravidelne hrávame stolové hry. Spoločne aj športujeme a chodíme na kultúrne podujatia.  

Kto môže byť dobrou analytičkou/dobrým analytikom?

  • Základným predpokladom je analytické myslenie – schopnosť porozumieť problému a schopnosť prísť na možné spôsoby, ako by sa dal problém riešiť. Nasleduje identifikácia toho, aké dáta potrebujeme mať a ako ich najlepšie spracovať na riešenie problému, a následne samotné riešenie a prezentácia výsledkov.  
  • Dôležitou zručnosťou je aj schopnosť  zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore.
  • Rovnako dôležitá je znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2.
  • Vzhľadom na povahu našej práce je dôležité mať vedomosti z ekonómie a štatistiky, ale nie je to nevyhnutnosť. Výhodou sú aj skúsenosti so spracovaním a interpretáciou dát, dátovou vedou a/alebo skúsenosti s programom ako je STATA, Eviews či Matlab. Očakávame aspoň základné zručnosti v aplikácii Microsoft Excel.

Pozície a kariérna cesta na ÚHP


Pozície na ÚHP máme zadefinované podľa očakávanej úrovne kompetencií a zodpovednosti. Kariérny rast na ÚHP spočíva v prehlbovaní analytických zručností, spoznávaní legislatívy a prostredia slovenskej verejnej sféry a vo väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri riešení zadaní. 
 
Senior analytici a analytičky sa ďalej profilujú ako expertní analytici pre jednu alebo viacero tém, alebo ako manažéri, ktorí majú na starosti vedenie viacerých tímov.
 

Pozícia 

Popis

Junior analytik/čka 

Zvyčajne absolvent/ka po škole s menšími pracovnými skúsenosťami. Junior analytici a analytičky pracujú na menších zadaniach pod vedením skúsenejších kolegov a kolegýň. 

Analytik/čka 

Od analytikov a analytičiek očakávame vyššiu úroveň samostatnosti pri riešení zadaní a kvality analytického myslenia. Očakávame aj schopnosť viesť stážistu/tku pri riešení menšieho zadania. 

Senior analytik/čka 

Senior analytici a analytičky majú takmer úplnú samostatnosť pri riešení komplexných zadaní a očakávame, že dokážu samostatne tvoriť výstupy a sú schopní viesť projektový tím. 

Expert analytik/čka 

Expert analytici a analytičky majú plnú samostatnosť pri tvorbe a riešení zadaní, dokážu proaktívne prinášať svoje témy, sú schopní viesť stretnutia a rokovania s najvyššími predstaviteľmi ministerstiev a verejných inštitúcií. Môžu, ale nemusia viesť menší projektový tím. 

Tím líder/ka - Vedúci oddelenia 

Vedúci oddelení vedú tím 3 - 6 analytikov a koordinujú jeho prácu. Tím lídri proaktívne prinášajú svoje témy, sú schopní viesť stretnutia a rokovania s najvyššími predstaviteľmi ministerstiev a verejných inštitúcií. 

Tím líder/ka - Riaditeľ odboru 

Tím lídri vedú tímy 5 - 25 analytikov a/alebo manažérov, podieľajú sa na stanovovaní strategických cieľov ÚHP. Tím lídri proaktívne prinášajú svoje témy, sú schopní viesť stretnutia a rokovania s najvyššími predstaviteľmi ministerstiev a verejných inštitúcií. 

Role na ÚHP máme zadefinované podľa očakávanej úrovne kompetencií a zodpovednosti. Kariérny rast na ÚHP spočíva v prehlbovaní analytických zručností, spoznávaní legislatívy a prostredia slovenskej verejnej sféry a vo väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri riešení zadaní. 
 
Senior analytici a analytičky sa ďalej profilujú ako expertní konzultanti pre jednu alebo viacero tém, alebo ako manažéri, ktorí majú na starosti vedenie viacerých tímov.

Z akých častí pozostáva výberové konanie na analytickú pozíciu? 

Výberové konanie na ÚHP zvyčajne tvorí online testovanie a dva pohovory v priebehu dvoch až troch týždňov. Testovaním preverujeme analytické, odborné, jazykové a IT zručnosti. Súčasťou výberového procesu je aj vypracovanie prípadovej štúdie s následnou diskusiou o navrhnutom riešení a pohovor o vašej motivácii a predstavách o práci na ÚHP.

Pohovory sa zvyčajne vedú v neformálnej atmosfére. V rámci výberového procesu sa vám snažíme dať možnosť čo najlepšie spoznať ÚHP, náš spôsob uvažovania a práce.

Role na ÚHP máme zadefinované podľa očakávanej úrovne kompetencií a zodpovednosti. Kariérny rast na ÚHP spočíva v prehlbovaní analytických zručností, spoznávaní legislatívy a prostredia slovenskej verejnej sféry a vo väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri riešení zadaní. 
 
Senior analytici a analytičky sa ďalej profilujú ako expertní konzultanti pre jednu alebo viacero tém, alebo ako manažéri, ktorí majú na starosti vedenie viacerých tímov.

Čo hovoria ľudia z ÚHP

 
Role na ÚHP máme zadefinované podľa očakávanej úrovne kompetencií a zodpovednosti. Kariérny rast na ÚHP spočíva v prehlbovaní analytických zručností, spoznávaní legislatívy a prostredia slovenskej verejnej sféry a vo väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri riešení zadaní. 
 
Senior analytici a analytičky sa ďalej profilujú ako expertní konzultanti pre jednu alebo viacero tém, alebo ako manažéri, ktorí majú na starosti vedenie viacerých tímov.

 

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.uhp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.