Rozpočtový výbor Rady EÚ (Budget Committee of the Council)

Rozpočtový výbor Rady EÚ sa zaoberá záležitosťami týkajúcimi sa rozpočtu EÚ (stanovenie rozpočtových cieľov a stropov do budúcnosti, rokovanie k návrhu jednoročného rozpočtu EÚ na nadchádzajúci rok, priebežné hodnotenie a zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, spätné vyhodnocovanie európskeho rozpočtu).

Členmi rozpočtového výboru sú zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia EK a v prípade potreby sa ho zúčastňujú aj členovia ostatných orgánov a inštitúcií EÚ. Slovenskú republiku na jeho zasadnutiach zastupujú pracovníci Ministerstva financií SR.