Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 - 2021, verzia 3.0

Zmeny v materiáli Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021, verzii 3.0 vyplynuli z nasledovného:

  • úpravy a spresnení postupov v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe a z Usmernenia Úradu pre finančný mechanizmus k finančnému riadeniu na programové obdobie 2014 - 2021;
  • spresnení základných definícií a pojmov, povinností a postupov subjektov na národnej úrovni;
  • doplnení a presnení ustanovení týkajúcich sa financovania a finančného riadenia, vrátane spresnení zaokrúhľovania súm platieb a deklarovaných výdavkov reportovaných Úradu pre finančný mechanizmus na dve desatinné miesta;
  • potreby formálnej úpravy textu a opravy chýb v písaní v celom dokumente;
  • úpravy príloh a doplnenia novej prílohy 7B.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 8. júla 2021. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu sú povinné zapracovať zmeny vykonané v tomto materiáli do všetkých relevantných materiálov v ich zodpovednosti do 2 mesiacov od účinnosti tohto materiálu.