Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príslušný orgán štátnej správy pre finančný sektor a materiál - Postupy

V prípade akéhokoľvek sankčného opatrenia je pre finančnú inštitúciu - v oblasti finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investičných kupónov, „príslušným orgánom štátnej správy“ -  Ministerstvo financií SR („MF SR“) – Sekcia finančného trhu. MF SR plní úlohy vyplývajúce z právnej úpravy výkonu medzinárodných sankcií v rámci svojej pôsobnosti v oblasti finančného trhu. Súčasne mu prináleží úloha osvety a poradného orgánu pre finančný sektor SR.

Sekcia finančného trhu MF SR je pre finančnú inštitúciu kontaktným orgánom aj v prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a otázok týkajúcich sa medzinárodných sankcií. Všetky informácie alebo hlásenia zo strany finančnej inštitúcie adresované MF SR je potrebné zasielať písomne a e-mailom (sankcie@mfsr.sk). MF SR je oprávnené oboznamovať sa s informáciami tvoriacimi predmet bankového tajomstva podľa § 91 ods. 8) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Plnenie ohlasovacích a informačných povinností podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií nenahrádza osobitné povinnosti podľa iných právnych predpisov, najmä povinnosť ohlasovania neobvyklých obchodných operácií podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo ohlasovanie spáchania alebo pokusu o spáchanie trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Prax ukázala, že s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť je žiadúce zodpovedať detailné otázky finančného sektora a následne vypracovať postupy za účelom jasnejšej a efektívnejšej aplikácie sankčných opatrení na finančnom trhu SR. Z uvedených dôvodov MF SR vypracovalo tieto „Postupy pre efektívne vykonávanie pravidiel a procedúr na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov a iných osôb v praxi SR“.

Účelom tohto materiálu je zabezpečiť jasnú a jednotnú metodiku pre aplikáciu medzinárodných sankcií a sankčných opatrení v praxi na finančnom trhu SR.