Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Príslušný orgán štátnej správy pre finančný sektor a materiál - Postupy

V prípade akéhokoľvek sankčného opatrenia je pre finančnú inštitúciu - v oblasti finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investičných kupónov, „príslušným orgánom štátnej správy“ -  Ministerstvo financií SR („MF SR“) – Sekcia finančného trhu. MF SR plní úlohy vyplývajúce z právnej úpravy výkonu medzinárodných sankcií v rámci svojej pôsobnosti v oblasti finančného trhu. Súčasne mu prináleží úloha osvety a poradného orgánu pre finančný sektor SR.

Sekcia finančného trhu MF SR je pre finančnú inštitúciu kontaktným orgánom aj v prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a otázok týkajúcich sa medzinárodných sankcií. Všetky informácie alebo hlásenia zo strany finančnej inštitúcie adresované MF SR je potrebné zasielať písomne a e-mailom (sankcie@mfsr.sk). MF SR je oprávnené oboznamovať sa s informáciami tvoriacimi predmet bankového tajomstva podľa § 91 ods. 8) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Plnenie ohlasovacích a informačných povinností podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií nenahrádza osobitné povinnosti podľa iných právnych predpisov, najmä povinnosť ohlasovania neobvyklých obchodných operácií podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo ohlasovanie spáchania alebo pokusu o spáchanie trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Prax ukázala, že s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť je žiadúce zodpovedať detailné otázky finančného sektora a následne vypracovať postupy za účelom jasnejšej a efektívnejšej aplikácie sankčných opatrení na finančnom trhu SR. Z uvedených dôvodov MF SR vypracovalo tieto „Postupy pre efektívne vykonávanie pravidiel a procedúr na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov a iných osôb v praxi SR“.

Účelom tohto materiálu je zabezpečiť jasnú a jednotnú metodiku pre aplikáciu medzinárodných sankcií a sankčných opatrení v praxi na finančnom trhu SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Sankcie EÚ a OSN
  4. Oblasť medzinárodných sankcií EÚ a OSN
  5. Príslušný orgán štátnej správy pre finančný sektor a materiál - Postupy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.