Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií

Národná rada Slovenskej republiky prijala 7. novembra 2016 zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov („zákon 289/2016“). Zákon č. 289/2016 nadobudol účinnosť 15. novembra 2016.


Zákon 289/2016 upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie a pôsobnosť príslušných ústredných orgánov pokiaľ ide o priestupky za porušenie sankcií. Ustanovuje základné pojmy, jednotlivé oblasti uplatňovania sankcií, odchýlky od sankčného režimu a zhromažďovanie informácií a údajov.

Výkon medzinárodných sankcií znamená obmedzenie prístupu osôb podozrivých z financovania a podpory terorizmu k finančným prostriedkom a majetku. Predstavuje jeden z efektívnych nástrojov boja proti terorizmu na globálnej úrovni. Význam takýchto opatrení narastá spolu s vývojom moderných komunikačných zariadení, možností nakladať s vlastným majetkom prakticky z akéhokoľvek miesta na svete, ako aj s rozširovaním ponuky služieb poskytovaných zo strany bánk a finančných inštitúcií.

Zákon 289/2016 nastavil jasný proces výkonu medzinárodných sankcií v oblasti administratívneho zaisťovania finančných prostriedkov a majetku sankcionovaných osôb. Stanovuje presný rozsah právomocí a povinností príslušných orgánov štátnej správy v oblasti administratívneho zaisťovania finančných prostriedkov a majetku sankcionovaných osôb. Súčasne nastavuje proces identifikácie fyzických a právnických osôb ohrozujúcich medzinárodný mier, bezpečnosť a základné ľudské práva, a spôsob ich zaradenia a vyradenia na/zo zoznamu sankcionovaných osôb. Je v ňom presne zadefinovaný okruh osôb zodpovedných za vykonávanie medzinárodných sankcií a zodpovedných orgánov štátnej správy, ako aj ich povinnosti a rozsah právomocí.