Rozvojová spolupráca

Spoluzodpovednosť ekonomicky vyspelých krajín za globálny rozvoj vedie Slovenskú republiku k povinnosti poskytovať pomoc menej rozvinutým krajinám. Slovenská rozvojová spolupráca zahŕňa všetky aktivity financované z verejných a súkromných zdrojov, ktoré prispievajú k úsiliu znížiť mieru chudoby a k hľadaniu vhodného modelu udržateľného rozvoja. Aktivity rozvojovej spolupráce financované zo štátneho rozpočtu SR, ktoré spĺňajú definíciu Výboru pre rozvojovú spoluprácu OECD (DAC OECD) sa označujú pojmom oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance, ODA). Aktivity financované zo súkromných zdrojov, napr. zo zdrojov nadácií, charitatívnych organizácií, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, sa označujú pojmom súkromné toky. Všetky uvedené rozvojové toky sú súčasťou rozvojovej spolupráce SR.

Súčasná rozvojová spolupráca Slovenskej republiky sa postupne prispôsobuje globálnej Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola schválená na mimoriadnom samite OSN v New Yorku v roku 2015. Agenda 2030 určuje všeobecný rámec na odstránenie chudoby a dosiahnutie trvalo udržateľný rozvoja do roku 2030, pričom apeluje rovnako na krajiny viac i menej vyspelé. Zahŕňa aj akčný program z Addis Abeby schválený v júli 2015 Organizáciou Spojených národov, v ktorom sú stanovené mechanizmy a prostriedky potrebné na realizáciu Agendy do roku 2030 vrátane mobilizácie domácich zdrojov, súkromných financií a oficiálnej rozvojovej pomoci.

Agenda trvalo udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tie sa zameriavajú na ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, trvalo udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena klímy, a tiež rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti a zodpovedné inštitúcie.

Základnými dokumentmi, ktorými sa riadi rozvojová spolupráca na Slovensku, je Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce slovenskej republiky na roky 2014 – 2018. Gestorom rozvojovej agendy Slovenska je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce sa agenda MF SR zameriava hlavne na odovzdávanie skúseností a poznatkov z ekonomickej transformácie a riadenia verejných financií a podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

Za účelom prehlbovania spolupráce, ako aj výmeny informácií a skúseností v oblasti riadenia verejných financií MF SR má uzatvorené memorandá o porozumení a spolupráci s týmito krajinami:

Kuba - Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií a cien Kubánskej republiky, podpísané dňa 9. mája 2014 v Havane;

Bielorusko - Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Bieloruskej republiky , podpísané dňa 2. júna 2014 v Minsku.