Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Legislatíva-stav k augustu 2010

Stav implementácie Analýzy právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike k 11. 8. 2010

MF SR vypracovalo (ďalej len „Analýza“), v ktorej bola komplexne posúdená platná právna úprava PPP v Slovenskej republike (priama aj nepriama). V Analýze boli identifikované viaceré prekážky a nedostatky právnej realizovateľnosti PPP projektov na všeobecnej úrovni (napr. verejné obstarávanie, rozpočtové pravidlá) a na sektorovej úrovni (napr. cestná doprava, letecká doprava, energetika). Následne boli vo forme záverov navrhnuté legislatívne opatrenia na odstránenie týchto prekážok, ako aj na celkovú systemizáciu a optimalizáciu právnej úpravy PPP.

Analýza právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike

Návrhy legislatívnych opatrení vychádzajú zo:

  • a) všeobecného zhodnotenia súčasných legislatívnych podmienok realizácie PPP projektov v SR,
  • b) analýzy právnej úpravy PPP vo vybraných štátoch EÚ realizujúcich alebo pripravujúcich PPP projekty,
  • c) požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov Európskej únie a 
  • d) zo skúseností z prípravy PPP projektov výstavby diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.

Analýza bola schválená uznesením vlády SR č. 609/2009 z 2. septembra 2009. Na základe tohto uznesenia bolo jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy uložené zapracovať závery Analýzy do všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne iných predpisov (metodických usmernení, vnútorných riadiacich aktov atď.). Inými slovami povinné orgány majú v termínoch stanovených v uznesení predložiť na rokovanie vlády SR návrhy noviel dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov (prípadne vydať ďalšie predpisy ako metodické usmernenia, interné riadiace akty atď.).

Počas implementácie Analýzy boli niektoré jej závery prijaté doslovne, iné obsahovo totožne ale odlišným spôsobom. Od niektorých záverov bolo po prerokovaní s príslušnými rezortmi (v rámci medzirezortného pripomienkového konania) a po objektívnom zhodnotení a zdôvodnení upustené. Niektoré zapracované závery sú už prijaté vo forme zákonov vydaných v zbierke zákonov, iné sú v štádiu ich schvaľovania (predložené na rokovanie vlády SR, poradných orgánov vlády SR atď.).

Základným predpokladom úspešnej implementácie všetkých záverov Analýzy bolo prijatie všeobecnej legálnej definície pojmu PPP. Táto definícia bola zapracovaná do zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. Podľa novej právnej úpravy všetky PPP projekty uskutočňované v Slovenskej republike sú koncesiami na stavebné práce alebo koncesiami na služby. To znamená, že pojem koncesia zahŕňa jednak PPP projekty založené na prenesení rizika za dopyt a jednak PPP projekty založené na prenesení rizika za dostupnosť z verejného partnera na súkromného partnera, prípadne kombináciu týchto dvoch typov. Na túto definíciu nadväzujú ostatné právne predpisy, ktoré v rôznych prierezových oblastiach (rozpočtové pravidlá, správa majetku štátu) a sektorových oblastiach (cestná doprava, letecká doprava) právne upravujú PPP.

Nasledujúci zoznam podáva stručný prehľad o stave implementácie záverov Analýzy k 11. 8. 2010 podľa jednotlivých analyzovaných oblastí: