Energetika

Do 31. decembra 2009 mal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijať novelu výnosu č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla, v ktorej sa mala vypustiť definícia verejno-súkromného partnerstva. Uvedená novela nebola k 11. 8. 2010 prijatá.