Ochrana osobných údajov

Aktualizované dňa: 22.11.2019 11:02

Informačný list

Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) spracúva osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) alebo podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Pokiaľ sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje ministerstvo podľa čl. 13 GDPR alebo podľa § 19 zákona. Pokiaľ nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje ministerstvo podľa čl. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona.

Pri realizácii  úloh a povinností úradu získava ministerstvo osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo ich získava pri plnení svojich zákonných povinností od tretích strán (napríklad z referenčných registrov).

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe, prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“, tel. 02/5958 4411.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Účel spracúvania

 • čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona a  čl. 14 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 20 ods. 1 písm. c) zákona. Účel vychádza najmä z osobitných predpisov, na základe ktorých podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a z osobitných zákonov (ďalej len „kompetenčný zákon“) ministerstvo pre jednotlivé agendy spracúva osobné údaje alebo je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona, resp. je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov ministerstva ako prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona, kedy je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré získalo ministerstvo pri plnení úloh a povinností úradu od tretích strán (ministerstvo ich nezískalo priamo od dotknutých osôb), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR, resp. § 20 ods. 5 zákona. Ide najmä o spracúvanie osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov v agende ministerstva, podľa ktorých ministerstvo nakladá s osobnými údajmi pri výkone svojich kompetencií. 

Príjemcovia osobných údajov - kategória príjemcov:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci,
 • podriadené organizácie ministerstva,
 • súdy, prokuratúra, iné orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori, notári a ostatné subjekty s preneseným výkonom štátnej správy,
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,
 • účastníci konania.

Doba uchovávania

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a)  je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých ministerstvo spracúva osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.). Všeobecným predpisom je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s registratúrnym poriadkom ministerstva.

Právo dotknutej osoby

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. b) a c) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. b) a c) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. c) a d)  GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. c) a d) zákona má dotknutá osoba:

 • Právo na prístup k osobným údajom - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúva ministerstvo na základe súhlasu dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ministerstvo na jeho základe o dotknutej osobe spracúvalo.
 • Právo na opravu osobných údajov –  s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.
 • Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) - právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo však nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely podľa § 23 ods. 4 zákona.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za podmienok, stanovených v § 24 zákona, najmä z dôvodu nepotrebnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - týka sa však len osobných údajov, získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch ministerstva. V prípade, ak nemá ministerstvo legitímny oprávnený dôvod na ďalšie spracúvanie osobných údajov a dotknutá osoba podá námietku, nebude ministerstvo osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, email: statny.dozor(at)pdp.gov.sk.

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo emailom  na adresu „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“. Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého ministerstvo vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Ministerstvo neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje pri spracúvaní osobných údajov.

Výnimky z informačnej povinnosti:

Podľa čl. 13 ods. 4 GDPR alebo § 19 ods. 4 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak boli poskytnuté dotknutej osobe pred spracovaním osobných údajov.

Podľa čl. 14 ods. 5 GDPR alebo § 20 ods. 5 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak ich už dotknutá osoba má, existuje fyzická nemožnosť alebo vynaloženie neprimeraného úsilia pre informovanie alebo je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v § 20 odsek 1 zákona znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov (ministerstvo je v takomto prípade povinné prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti), rozsah získania a poskytovania informácií je ustanovený osobitnými predpismi, ktoré sa na ministerstvo vzťahujú a upravujú primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak osobné údaje musia ostať dôverné podľa osobitných predpisov.