Individuálna účtovná závierka účtovnej jednotky MF SR

Individuálnu účtovnú závierku účtovnej jednotky Ministerstva financií SR zostavuje ministerstvo na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Individuálna účtovná závierka ministerstva prezentuje informácie za dve rozpočtové kapitoly ŠR, a to kapitoly Ministerstva financií SR a kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Pre účely vedenia účtovníctva je ministerstvo členené na deväť účtovných okruhov. Individuálna účtovná závierka štátnych rozpočtových organizácií sa z pohľadu zákona o účtovníctve neschvaľuje, zostavená je po pripojení podpisového záznamu štatutárneho orgánu.

Individuálna účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod IČO Ministerstva financií SR.