Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Informácia k Usmerneniu OECD k potenciálnym vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami

Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu pandémiu Covid-19 a jej potenciálne vplyvy na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dňa 3. apríla 2020 vydala usmernenie, ktoré je možné nájsť na nasledovnom linku: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis

Usmernenie sa zameriava najmä na riešenie situácií, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) alebo fyzické osoby nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú, ako aj na situácie, keď cezhraniční pracovníci alebo fyzické osoby uviazli v štáte, ktorý nie je štátom ich daňovej rezidencie.

Usmernenie pokrýva najmä oblasti v nadväznosti na obavy súvisiace s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov (zamestnancov).

Pokiaľ ide o potenciálny vznik stálej prevádzkarne podniku (zamestnávateľa) v usmernení sa objasňuje, že výnimočná a dočasná zmena miesta, kde cezhraniční pracovníci vykonávajú svoje zamestnanie z dôvodu krízy súvisiacej s Covid-19, prostredníctvom práce na diaľku alebo práce z domu (tzv. home offce), by nemala mať vplyv na určenie vzniku SP. Konkrétnejšie, práca z domu by vo väčšine prípadov nemala viesť k vzniku stálej prevádzkarne podniku (zamestnávateľa), a to najmä z dôvodov, že by takáto činnosť nemala dostatočný stupeň stálosti a kontinuity a podnik nemá prístup ani kontrolu nad miestom, kde pracovníci (zamestnanci) dočasne vykonávajú svoje pracovné činnosti (zamestnanie). V rovnakom duchu, aj v prípade krátkodobého uzatvárania zmlúv v mene podniku zo strany cezhraničných pracovníkov alebo agentov vykonávaných dočasne v rámci práce z domu z dôvodu vyššej moci a/alebo vládnych opatrení z dôvodu krízy Covid-19, by nemali takéto činnosti viesť k vzniku tzv. agentskej stálej prevádzkarne. Okrem toho by sa nemal posudzovať ani zánik tzv. stavebnej stálej prevádzkarne z dôvodu dočasného prerušenia prác v dôsledku Covid-19.

Pokiaľ ide o obavy spojené s potenciálnymi zmenami pri daňovej rezidencii právnických osôb, v usmernení sa objasňuje, že dočasná zmena umiestnenia riadiacich pracovníkov alebo iných vedúcich pracovníkov podniku z dôvodu krízy Covid-19 by sa mala považovať za mimoriadnu situáciu, a preto by nemala viesť k zmene postavenia rezidencie podniku, najmä v prípadoch, keď sa uplatňuje princíp „miesta skutočného vedenia“, ktorý je obsiahnutý v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia.

Pokiaľ ide o  príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) vo všeobecnosti sa naďalej uplatňuje pravidlo uvedené v článku 15 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - platy, mzdy a iné podobné odmeny sú zdaniteľné v štáte, v ktorom sa zamestnanie fyzicky vykonáva.

Uvedené neplatí a príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) je zdaniteľný v štáte rezidencie cezhraničného pracovníka (zamestnanca), len ak sú splnené súčasne tieto podmienky

  1. cezhraničný pracovník (zamestnanec) sa nezdržiava v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva) počas obdobia presahujúceho 183 dní;
  2. príjem zamestnanca je vyplácaný zamestnávateľom, ktorý nie je rezidentom v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva);
  3. príjem zamestnanca nejde na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva).

V každom prípade je nevyhnutné jednoznačne určiť štát daňovej rezidencie zamestnanca a zamestnávateľa a tiež sledovať fyzickú prítomnosť zamestnanca pri výkone závislej činnosti v každom zo štátov. OECD odporúča krajinám vyšší stupeň spolupráce pri riešení bilaterálnych situácií v tejto oblasti.

Počas krízy Covid-19 vlády zároveň prijali rôzne stimulačné balíčky vrátane podpory udržania pracovných miest cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) prostredníctvom cielených dotácií alebo v prípade ukončenia pracovného pomeru, vyplácaním odstupného. Na základe usmernenia OECD by sa právo na zdanenie takýchto príjmov, malo ponechať štátu, kde sa zamestnávanie obvykle vykonávalo pred pandémiou Covid-19.

Usmernenie nakoniec uvádza, že na otázky spojené s daňovou rezidenciou fyzických osôb, ktoré v súčasnosti upravujú medzinárodné pravidlá v rámci zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, by kríza vyvolaná Covid-19 nemala mať vplyv, pričom v tejto súvislosti sa analyzujú najmä situácie, keď:

  • sú fyzické osoby dočasne mimo svojho domova (štátu bydliska/svojej daňovej rezidencie) a uviazli v hostiteľskej krajine kvôli pandémii Covid-19, v dôsledku čoho nadobudli štatút rezidenta na základe vnútroštátneho práva (hostiteľskej krajiny). V týchto prípadoch sa v usmernení objasňuje, že fyzické osoby by nemali získať postavenie daňového rezidenta v hostiteľskej krajine podľa pravidiel medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pretože ich pobyt by bolo možné považovať za dočasný a vznikol na základe mimoriadnej situácie;
  • fyzické osoby pracujú v jednej krajine („súčasná domovská krajina“) a získali tam postavenie daňového rezidenta, ale kvôli pandémii Covid-19 sa na krátky čas vracajú do svojej „predchádzajúcej domovskej krajiny“. Usmernenie pri takýchto situáciách uvádza, že podľa pravidiel v rámci medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia by si fyzické osoby mali zachovať postavenie daňového rezidenta vo svojej „súčasnej domovskej krajine“ a nemali by znova nadobudnúť postavenie rezidenta na daňové účely vo svojej „predchádzajúcej domovskej krajine“ z dôvodu dočasného a výnimočného pobytu v dôsledku krízy Covid-19.

Ministerstvo financií SR (MF SR) sa s usmernením OECD stotožňuje. Situáciu v oblasti výkladu relevantných pravidiel medzinárodného zdaňovania naďalej monitoruje a analyzuje a je pripravené prípadné problematické otázky s okolitými štátmi riešiť detailnejšie na bilaterálnej báze. O ďalších krokoch bude MF SR informovať.