Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úrad vládneho auditu

Adresa:
IČO:
Korešpondenčná adresa:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Internet:
Štatutárny zástupca:

T. G. Masaryka 10, 960 01  Zvolen
50086821
Drieňová 34, 826 50  Bratislava 29
045/524 0011
045/524 0050
uva@uva.sk
www.uva.sk
JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka

 O úrade

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom Ministerstva financií SR svoje pracoviská v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene.

Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“).

Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu

 • vykonáva vládny audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
 • poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
 • plní ďalšie úlohy neuvedené v § 4 ods. 4 ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Úrad vládneho auditu je oprávnený vykonávať vládny audit v:

 • orgáne verejnej správy,
 • obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, a ich použitie,
 • právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 • osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 • inej osobe, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Úrad vládneho auditu vykonáva vládny audit v súlade s Postupmi pre výkon vládneho auditu vydanými MF SR.