Úrad vládneho auditu

Adresa:
Tel.:
Fax:
e-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

T. G. Masaryka 10, 960 01  Zvolen
045/524 0011
045/5240050
uva@uva.sk
www.uva.sk
JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka

 O úrade

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom ministerstva financií Slovenskej republiky svoje pracoviská v Bratislave a v Košiciach.

Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo financií “).

Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu

 • vykonáva vládny audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o štátnej pomoci), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
 • poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
 • plní ďalšie úlohy neuvedené v § 4 ods. 4 ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Úrad vládneho auditu je oprávnený vykonávať vládny audit v:

 • orgáne verejnej správy,
 • obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, a ich použitie,
 • právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 • osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 • inej osobe, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007-2013 je:

 • získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (systémový audit),
 • získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (audit operácií).


Vládne audity prostriedkov EÚ sa vykonávajú:

 • v zmysle uznesenia vlády č. 396/2007 k Analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013,
 • podľa článku 62 nariadenia Rady Európskych spoločenstiev (ďalej aj „ES“) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej aj „nariadenie č. 1083/2006“), článkov 16, 17, 18 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej aj „nariadenie č. 1828/2006“), článku 61 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (ďalej aj „nariadenie č. 1198/2006“) a článkov 42, 43, 44 a 49 nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (ďalej aj „nariadenie č. 498/2007“),
 • podľa článku 28, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady (ES) č. 435/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013,
 • podľa článku 32, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 574/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 – 2013,
 • podľa článku 30, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013,
 • podľa článku 30, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 – 2013.