Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

Dňa 5.1.2021, bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, od 1.1.2021.

Dňa 21.12.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 2.

Dňa 17.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní elektronických stravovacích kariet.

Dňa 15.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní prevodu správy a prevodu vlastníctva majetku štátu v organizáciách štátnej správy.

Dňa 15.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní nákladov na exekučné konanie.

Dňa 15.7.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Dňa 5.2.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania zložiek platu štátneho zamestnanca.

Dňa 30.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k rekreačným poukazom v znení dodatku č. 2.

Dňa 22.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupom účtovania FM EHP a NFM.

Dňa 17.1.2020 bolo zverejnené metodické usmernenie k IUZ za rok 2019.

Dňa 18.12.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu GES.

Dňa 15.8.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu.

Dňa 15.8.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie o účtovaní príspevku na rekreáciu v znení dodatku č. 1.

Dňa 23.4.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k spôsobu účtovania zámeny majetku.

Dňa 7.3. 2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu DPH.

 Dňa 5.2. 2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k využiteľnému potenciálu.

Dňa 24.1.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu oddlženia nemocníc (platné pre nemocnice, Národnú transfúznu stanicu, Ministerstvo zdravotníctva SR) a metodické usmernenie k účtovaniu príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Dňa 8.2.2018 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty č. MF/008944/2018-352.

Dňa 1.2.2018 boli zverejnené úplné znenia  metodických usmernení v znení dodatkov:

- MU k postupom účtovania miezd za december (MF/010876/2017-352)

- MU k oprave odpisov (MF/013292/2017-352)

- metodická pomôcka k účtovaniu odpisov a technického zhodnotenia majetku (MF/019776/2017-352)