Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

Dňa 8.2.2018 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty č. MF/008944/2018-352

Dňa 1.2.2018 boli zverejnené úplné znenia  metodických usmernení v znení dodatkov:

- MU k postupom účtovania miezd za december (MF/010876/2017-352)

- MU k oprave odpisov (MF/013292/2017-352)

- metodická pomôcka k účtovaniu odpisov a technického zhodnotenia majetku (MF/019776/2017-352)