Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 3.0

K zmene v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, verzii 3.0 dochádza z dôvodu upresnenia postupov a pravidiel finančného riadenia, najmä vo vzťahu k:

  • platforme STEP,
  • zadefinovaniu ustanovenia k vyhláseniu/zmene výzvy v nadväznosti na strednodobé preskúmanie programu z pohľadu finančnej alokácie,
  • zadefinovaniu ustanovenia k vyhláseniu/zmene výzvy poskytovateľom do 100 % alokácie, resp. vyhlásenie/zmena výzvy nad 100 % alokácie podlieha predchádzajúcemu súhlasu ministra financií SR,
  • vydaniu rozhodnutí o schválení žiadostí o poskytnutie príspevku nad rámec alokácie pridelenej poskytovateľovi v rámci príslušného fondu/kategórie regiónu (ak relevantné) a priority z pohľadu nadkontrahovania,
  • prebiehajúcim skúmaniam,
  • systému finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov,
  • systému zálohových platieb pri aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov a financovaní, ktoré nie je spojené s nákladmi,
  • realizovaniu prevodu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie hlavnému cezhraničnému partnerovi zo SR a 
  • ďalších upresnení vyplývajúcich i z implementácie.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania relevantných subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ od 17.05.2024 do 30.05.2024.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2024.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce z Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, verzia 3.0 do svojich vnútorných postupov do dvoch mesiacov od účinnosti tohto materiálu, resp. najneskôr do času zverejnenia prvej výzvy/vyzvania na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku.