Viacročný finančný rámec EÚ

Viacročný finančný rámec EÚ (VFR) vo všeobecnej rovine predstavuje vymedzenie štruktúry a záväzného stropu výdavkov a tiež príjmov rozpočtu EÚ na niekoľko rokov.

Viacročný finančný rámec prijíma Rada EÚ po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, pričom sa uznáša jednomyseľne. Európsky parlament sa o súhlase uznáša väčšinou svojich poslancov (článok 312 Zmluvy o fungovaní EÚ).

VFR 2014 - 2020
Štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 je upravená nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 a  Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2013/C 373/01).

Dokument, v ktorom MF SR vyčíslilo predpokladané dopady viacročného finančného rámca EÚ 2014 - 2020 na verejné financie SR, je prístupný tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/725

Podrobnejšie informácie o VFR 2014 – 2020 sú dostupné tu:
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm

Podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013 predloží Európska komisia návrh nového viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 pred 1. januárom 2018.