Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Viacročný finančný rámec EÚ

Viacročný finančný rámec EÚ (VFR) vo všeobecnej rovine predstavuje vymedzenie štruktúry a záväzného stropu výdavkov a tiež príjmov rozpočtu EÚ na niekoľko rokov.

Viacročný finančný rámec prijíma Rada EÚ po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, pričom sa uznáša jednomyseľne. Európsky parlament sa o súhlase uznáša väčšinou svojich poslancov (článok 312 Zmluvy o fungovaní EÚ).

VFR 2021 – 2027 a Plán obnovy EÚ

Prvý návrh viacročného rozpočtu Európskej únie bol Európskou komisiou predstavený ešte v máji roku 2018.  V roku 2020 poznačenom pandémiou COVID-19, sa Európska únia ocitla na prahu najťažšej ekonomickej krízy počas svojej existencie. Hospodárske dôsledky krízy si vyžadujú, aby Únia stanovila dlhodobý finančný rozpočet,  ktorým by sa pripravili podmienky pre spravodlivú a inkluzívnu transformáciu na zelenú a digitálnu budúcnosť, podporila dlhodobejšia strategická autonómia Únie a zabezpečila odolnosť Únie voči otrasom v budúcnosti. Preto sa lídri EÚ v júli 2020 dohodli na balíku VFR 2021-2027 a Plánu obnovy EÚ, ktorý má zabezpečiť hlavné investičné priority EÚ na obdobie 7 rokov a  pomôcť vysporiadať sa s následkami spôsobenými touto pandémiou. Európska únia bude mať na podporu regiónov, poľnohospodárstva, vedu a výskum, študentov a bezpečnosť k dispozícii 1 211 mld. EUR. Štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 je upravená nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2923 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a  Medziinštitucionálnou dohodou z 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

Rozpočet na toto obdobie je možné považovať za skutočne modernizovaný:

Dokument, v ktorom MF SR vyčíslilo predpokladané dopady viacročného finančného rámca EÚ 2021 - 2027 na verejné financie SR, je prístupný tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24969/1

Podrobnejšie informácie o VFR 2021– 2027 sú dostupné tu:
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_sk 

https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/

Podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2923 zo 17. decembra 2020 predloží Európska komisia návrh nového viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2027 do  1. júla 2025.

Plán obnovy Európskej únie 2021-2023 (NextGenerationEU)

Ide o tzv. „nadstavbu“ VFR 2021-2027, ktorá zabezpečí financovanie nepriaznivých hospodárskych následkov krízy COVID-19 a posilní ekonomiku o 806 mld. EUR, čo predstavuje 5% HDP EÚ, vo forme grantov a pôžičiek. Európska komisia si sumu požičia prostredníctvom finančných operácií na kapitálovom trhu počas rokov 2021-2026 a následne bude suma splácaná členskými štátmi EÚ buď priamo (za poskytnuté pôžičky) alebo prostredníctvom rozpočtu EÚ (za poskytnuté granty) najneskôr do decembra 2058. Celkove bude pre členské štáty sprístupnených 407,5 mld. EUR v grantoch (čo zahŕňa Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, React-EU, EAFRD, JTF) a 386 mld. EUR v pôžičkách.

Podrobnejšie informácie o Pláne obnovy EÚ sú dostupné tu:

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-recovery-plan/

https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/

V rámci politík a programov financovaných prostredníctvom VFR a NGEU sa budú široko zohľadňovať opatrenia v oblasti klímy. Na celkovú sumu výdavkov z VFR a NGEU sa bude vzťahovať celkový cieľ v oblasti klímy vo výške 30 %, ktorý sa zohľadní v príslušných cieľoch v rámci sektorových právnych predpisov. Tieto ciele musia dodržiavať cieľ klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a prispievať k dosiahnutiu nových cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030, ktoré budú aktualizované do konca roka. Ako všeobecná zásada platí, že všetky výdavky EÚ by mali byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody a so zásadou „nespôsobovať škodu“ zakotvenou v Európskej zelenej dohode.

Rozpočtové vzťahy SR s EÚ

SR je od vstupu do EÚ v pozícii čistého prijímateľa prostriedkov. Aj v roku 2020 bola čistá finančná pozícia SR voči EÚ kladná – príjmy SR z rozpočtu EÚ boli ku dňu 10.12.2020 o 860 mil. EUR vyššie ako odvody do rozpočtu EÚ. Celková čistá finančná pozícia SR voči EÚ za obdobie od vstupu do EÚ do 10. decembra 2020 týmto dosiahla úroveň takmer 16,2 mld. eur.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Viacročný finančný rámec EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.