Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nástroj technickej podpory (TSI)

Aktuálna výzva predkladania projektov TSI 2024

Členské štáty majú možnosť predložiť žiadosť o technickú podporu, pričom určia oblasti politiky a priority podpory do 16. októbra. Ak chce príslušný rezort požiadať o podporu reformy v rámci tohtoročného cyklu TSI 2024, príslušné vzory žiadostí môže nájsť na nasledujúcom odkaze.

Vyplnené finálne žiadosti záujemcovia zasielajú na nasledujúcu adresu: srsp@mfsr.sk do 16. októbra 2023. V prípade otázok a bližších informácií sa obráťte na Národného koordinátora pre TSI, ktorým je Sekcia medzinárodných vzťahov MF SR.

Kontakt:

TSI e-mail - srsp@mfsr.sk (hlavný kontaktný email)
Ladislav Unčovský – ladislav.uncovsky@mfsr.sk (riaditeľ odboru európskych politík, sekcia medzinárodných vzťahov)
Pavol Meluš – pavol.melus@mfsr.sk / +421 2 5958 5408 (TSI koordinátor, odbor európskych politík MF SR)

Žiadatelia môžu kontaktovať aj tím Európskej komisie: všeobecný kontaktný bod pre členské štáty: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

22. júna 2023 sa na pôde Ministerstva financií SR (MF SR) uskutočnilo úvodné stretnutie pracovníkov DG REFORM z Európskej Komisie (EK) a potenciálnych beneficientov, ktoré odštartovalo ďalší cyklus predkladania projektov pre účely získania administratívnej asistencie z Nástroja technickej podpory (Technical Support Instrument – TSI) na rok 2024. Prezentáciu zo stretnutia môžete nájsť tu. Cieľom stretnutia bolo informovať potenciálnych záujemcov o podporu o nových výzvach a prípadných zmenách, ktoré nás čakajú v kole TSI 2024.

Súčasťou tohtoročnej výzvy sú taktiež flagshipy, ktoré sa zameriavajú na podporu členských štátov pri dosahovaní reforiem na zvýšenie odolnosti a rastu. Flagshipy TSI na rok 2024 boli vybrané na základe toho, že sú vo veľkej miere potrebné vo všetkých členských štátoch a sú spojené s hlavnými prioritami EÚ:

Čo je TSI?

Nástroj technickej podpory (TSI) je program EÚ, ktorý poskytuje členským štátom EÚ technické odborné znalosti na navrhovanie a realizáciu reforiem. Podpora sa riadi dopytom a nevyžaduje spolufinancovanie zo strany členských štátov. Je dôležitým pilierom iniciatívy EÚ na pomoc členským štátom pri zmierňovaní hospodárskych a sociálnych dôsledkov vypuknutia krízy COVID-19.

Inteligentné, udržateľné a sociálne zodpovedné reformy pomáhajú posilniť odolnosť našich ekonomík a spoločností. TSI ponúka členským štátom službu, ktorá im pomáha riešiť reformné výzvy. Podpora môže mať napríklad formu strategického a právneho poradenstva, štúdií, odbornej prípravy a návštev odborníkov na mieste. Môže sa týkať akejkoľvek fázy reformného procesu. Od prípravy a návrhu až po vývoj a realizáciu reforiem.

Technická podpora sa poskytuje v širokej škále oblastí politiky, okrem iného v oblasti opatrení v oblasti klímy, digitálnej transformácie a zdravia. Členské štáty môžu posledný rok požiadať o podporu na prípravu, zmenu, vykonávanie a revíziu svojich národných plánov obnovy a odolnosti v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť.

TSI je nástupníckym programom programu na podporu štrukturálnych reforiem (2017 - 2020) a vychádza z jeho skúseností s budovaním kapacít v členských štátoch. TSI riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM).

Členské štáty EÚ môžu požiadať o technickú podporu v rámci TSI na:

 • vykonávanie reforiem na zvýšenie odolnosti v kontexte riadenia hospodárskych záležitostí EÚ, ako sú tie, ktoré vyplývajú z odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSRs) v rámci Európskeho semestra a na základe vykonávania práva EÚ
 • pripravovanie, zmenu, vykonávanie a revidovanie národných Plánov obnovy a odolnosti v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť
 • implementovanie programov ekonomických úprav
 • implementovanie reforiem prijatých z vlastnej iniciatívy

Podpora sa môže poskytovať priamo prostredníctvom interných odborných znalostí Komisie alebo prostredníctvom iných poskytovateľov technickej podpory:

 • experti z národných správ členských štátov EÚ (TAIEX)
 • medzinárodné organizácie
 • súkromné firmy a poradenské spoločnosti
 • jednotlivých odborníkov zo súkromného sektora

TSI poskytuje technickú podporu členským štátom v širokej škále oblastí politiky. Tie obsahujú:

 • Zelená transformácia (vrátane opatrení v oblasti klímy, obehového hospodárstva a energetickej transformácie)
 • Digitálna transformácia
 • Zdravie a dlhodobá starostlivosť
 • Zručnosti, vzdelávanie a odborná príprava
 • Správa vecí verejných
 • Konkurencieschopnosť
 • Finančný sektor a prístup k financiám
 • Správa príjmov a riadenie verejných financií
 • Trh práce, sociálna ochrana a migrácia

Informácie o reformných zámeroch TSI na Slovensku môžete nájsť v tomto informačnom materiáli. O výsledkoch minuloročnej výzvy TSI 2023 informovalo MF SR vo svojej tlačovej správe.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Európskej komisie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en