Rozvojová banka Rady Európy (RB RE)

Rozvojová banka Rady Európy – RB RE

Fond sociálneho rozvoja Rady Európy, od 1. novembra 1999 premenovaný na Rozvojovú banku Rady Európy (Council of Europe Development Bank – CEB: http://www.coebank.org), bol založený v roku 1956 na základe Parciálnej dohody Rady Európy. RB RE je multilaterálnou finančnou inštitúciou, ktorá  má  charakter multilaterálnej  rozvojovej  banky. Zo  47 členských štátov Rady Európy vstúpilo do RB RE zatiaľ 41 krajín. Jej sídlo je v Paríži.

RB RE poskytuje pôžičky maximálne do výšky 50% celkových nákladov na projekt  a to na obdobie do 10 rokov s 1 až 5-ročným odkladom splátky istiny. Pôžičky sa z RB RE čerpajú po častiach (jednotlivé tranže). Medzi prioritné oblasti financované z prostriedkov banky formulovaných  v jej Článkoch o dohode a v Rezolúcii 1495 (2006) Administratívnej rady patria:

·  posilnenie sociálnej integrácie (pomoc utečencom, migrantom a vysťahovalcom; sociálne bývanie pre ľudí s nízkymi príjmami; tvorba a udržiavanie pracovných miest; zlepšenie životných podmienok v mestských a prímestskych oblastiach; infraštruktúra administratívy a služieb verejného súdnictva);

·  správa životného prostredia (pomoc pri prírodných katastrofách, ochrana životného prostredia;  ochrana a budovanie historického a kultúrneho dedičstva);

·  rozvoj ľudského kapitálu (zdravotníctvo, vzdelávanie).

RB RE spolupracuje s Európskou úniou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskou investičnou bankou, Nordickou investičnou bankou, UNICEF, UNESCO, UNDP, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, Svetovou zdravotníckou organizáciou.


Orgány RB RE

Riadiaca rada (Governing Board) je najvyšší orgán RB RE zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorí sú spravidla stálymi zástupcami pri Rade Európe. Rada určuje základnú orientáciu aktivít banky, podmienky prijatia nových členov, rozhoduje o zvýšení kapitálu banky, schvaľuje výročnú správu, účty a bilanciu banky. Rada volí svojho predsedu, predsedu Administratívnej rady, menuje guvernéra, členov Audítorskej rady a externého audítora. Predseda Riadiacej rady je volený na obdobie troch rokov, ktoré sa môže opakovať.

Administratívna rada (Administrative Council) technický orgán banky zložený zo zástupcov členských štátov obvykle z ministerstva financií alebo centrálnej banky. Rada zasadá štvrťročne, posudzuje predložené požiadavky na financovanie projektov, odsúhlasuje projekty a sleduje ich realizáciu. Rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov, z ktorých najmenej jedna tretina musí mať hlasovacie právo.

Guvernér (Governor) je právnym zástupcom banky, riadi jej finančnú politiku a zastupuje ju navonok. Pre Administratívnu radu predkladá finančné analýzy. Volí sa na päťročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Guvernérom RB RE je Rolf Wenzel (Nemecko). 

Audítorska rada (Auditing Board) je zložená z 3 členov menovaných Riadiacou radou. Zodpovedá za správnosť konečných účtov po vykonanej kontrole externým audítorom.


Slovenská republika a RB RE

Slovenská republika sa stala členom RB RE dňa 22. decembra 1998 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 865 zo dňa 2. decembra 1998. Prostredníctvom svojich zástupcov sa zúčastňuje pravidelných zasadnutí Riadacej rady RB RE, ktorej členom je mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, vedúci Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu a Administratívnej rady RB RE, ktorej členom je štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Pellegrini.

Regionálnym manažérom pre Slovenskú republiku (ako aj Českú republiku) v RB RE, Paríž je Ján Matuška.

Projekty, na financovaní ktorých sa banka podieľa, sú schvaľované na základe priorít určených vládou Slovenskej republiky. Ministerstvo financií SR koordinuje predkladanie projektov, pričom rezort resp. inštitúcia, ktorá projekt predkladá je zodpovedná za jeho vecné spracovanie.


Kontakt:

Council of Europe Development Bank

55, Avenue Kléber
FR - 75116 Paris Cedex 16 
France

Tel.: 0033 1 4755 5500 
Fax: 0033 1 4755 0338 
Web: http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN