Európsky investičný fond (EIF)

Európsky investičný fond - EIF

Európsky investičný fond (European Investment Fund – EIF, http://www.eif.org) je špecializovanou finančnou inštitúciou založenou rozhodnutím Rady guvernérov Európskej investičnej banky (EIB) z 25. mája 1994. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európske spoločenstvo zastúpené Európskou komisiou, Európska investičná banka a skupina európskych bánk a finančných inštitúcií. Jeho sídlo je v Luxemburgu.

Väčšinovým akcionárom EIF je EIB, ktorá vlastní 64% akcií, spolu s Európskou komisiou (27% akcií) a skupinou európskych bánk a finančných inštitúcii (ktoré vlastnia zvyšných 9% akcií).

http://www.eif.org/about/shareholder/index.htm

EIF pôsobí ako fond fondov na trhu s rizikovým kapitálom, ponúka malým a stredným podnikom úverové záruky a poskytuje finančné poradenstvo. Financovanie EIF je prístupné prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Využíva vlastné zdroje, ako aj prostriedky, ktoré fondu zverili jeho akcionári alebo tretie strany. Aktivity EIF sa účtujú samostatne a nie sú zahrnuté do údajov o poskytovaní pôžičiek EIB.

EIF je hodnotený najvyšším ratingovým stupňom "AAA/Aaa/AAA" od troch najvýznamnejších ratingových agentúr (Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch).

 


Orgány EIF

EIF je riadený a spravovaný tromi orgánmi (http://www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm):

Valné zhromaždenie akcionárov (Annual General Meeting) - členovia (EIB, Európska únia zastúpená Európskou komisou, skupina 31 bánk a finančných inštitúcií) sa schádzajú najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu, ročnú účtovnú závierku a súvahu predložené Radou audítorov.

Správna rada (Board of Directors) sa skladá zo 7 riadnych členov a 7 náhradníkov, ktorí okrem iného rozhodujú o operáciách EIF.

Generálny riaditeľ (Chief Executive), ktorého povinnosťou je riadenie EIF v súlade s ustanoveniami jeho štatútu a usmerneniami a smernicami prijatými Správnou radou. Volí sa na päťročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Generálnym riaditeľom EIF je Richard Pelly.

Audit účtovníctva EIF vykonáva trojčlenná Rada audítorov, menovaná Valným zhromaždením, a nezávislí externí audítori.

 


Slovenská republika a EIF  

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením číslo 951 zo 17. decembra 2008 „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“. Súčasne schválila alternatívu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 v zmysle článku 44 nariadenia ES 1083/2006 formou poskytnutia grantu pre EIF. Ako prvý z implementačných dokumentov bola 23. decembra 2008 podpísaná Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a EIF. Predmetná zmluva bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 28.4.2010, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 265 zo dňa 26.4.2010  a dodatkom č. 2 zo dňa 12.1.2011, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 12 zo dňa 12.1.2011.

Dňa 21.3.2009 bola zapísaná v obchodnom registri nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť  spolu s EIF tvorí holdingový fond, prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku.

Vláda SR svojím uznesením č. 249 zo dňa 25.3.2009 schválila návrh na vymenovanie členov investičnej rady SZRF, s.r.o. v zmysle článku 5 ods. 5.3 Rámcovej zmluvy o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR a EIF zo dňa 23.12. 2008. 

CKO vydalo dňa 6.2.2009  metodický pokyn č.6, ktorý upresňuje postup pri implementácii iniciatívy JEREMIE v SR, ktorý následne aktualizovalo 22.9.2009, 30.10.2009 a 24.3.2011.

Dňa 23.9.2009 EIF predložilo tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok rezortom MŠ SR, MVRR SR a MH SR.

Dňa 21.10.2009 vláda SR svojím uznesením č.752/2009 schválila materiál „Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom“. Týmto materiálom sa zmenila štruktúra alokácií NSRR pre iniciatívu JEREMIE v SR.

Dňa 28.10.2009 sa podpísali 3 zmluvy o financovaní medzi EIF a MŠ SR, MVRR SR a MH SR v celkovom objeme 68 mil. EUR.

Vláda SR svojím uznesením č. 265 zo dňa 26.4.2010 schválila „Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009.“ Tento materiál odzrkadľuje zmenu odmeňovania EIF zo systému preplácania výdavkov na paušálne platby v súlade s nariadením rady ES č. 284/2009, ktoré novelizuje čl. 44 nariadenia rady ES č. 1083/2006. Materiál obsahuje v dôsledku oneskorenia pri predkladaní revízie OP IS na Európsku komisiu takisto zmenu niektorých úloh z uznesenia vlády SR č.752/2009, najmä rozdelenie pôvodného dodatku č. 1 na dve časti:

  • Nový dodatok č. 1 (rieši zmeny  v rámci paušálneho odmeňovania EIF, alokácie MŽP SR a štatútu investičnej rady SZRF);
  • Nový dodatok č.2 (rieši zmeny alokácie OP IS).

Dňa 28.4.2010 bol podpísaný Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF. Súčasne boli podpísané aj dodatky č.1 k zmluve o financovaní medzi MH SR a EIF, MVaRR SR a EIF a MŠ SR a EIF.

V druhej polovici roku 2010 prebehli intenzívne negociácie zmluvnej dokumentácie pre vstup EIF do SZRF, s.r.o. a konzultácie k príprave investičnej stratégie. Dňa 22.12.2010 bola podpísaná zmluva o holdingovom fonde a dohoda spoločníkov medzi EIF a SZRB, a.s.

V súvislosti s následným vypustením OP ŽP z implementácie iniciatívy JEREMIE a realokáciou prostriedkov na iniciatívu JEREMIE bol dňa 12.1.2011 schválený a podpísaný dodatok č.2 k  Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF, ktorý rieši nahradenie alokácie OP ŽP alokáciou OP KaHR v objeme 27 mil. EUR z ERDF, plus výška národného spolufinancovania. Súbežne s podpisom dodatku č.2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF bola podpísaná aj spoločenská zmluva, na základe ktorej sa EIF stal druhým spoločníkom v spoločnosti SZRF, s.r.o..

Podpisom uvedených zmluvných dokumentov sa iniciatíva JEREMIE stáva v SR plne operatívnou.

Dňa 11.3.2011 investičná rada schválila investičnú stratégiu vo výške 68 mil. EUR, ktorá bola aktualizovaná dňa 28.6.2011.

Dňa 30.6.2011 bol podpísaný Vedľajší protokol č. 1 k Zmluve o financovaní medzi MH SR a EIF z 28.10.2009, na základe ktorého sa zvýši alokácia z OP KaHR z 30 mil. EUR na 57 mil. EUR z ERDF plus výška národného spolufinancovania.

Dňa 17.8.2011 podpísali spoločníci SZRF deklaráciu o navýšení základného imania SZRF o 31,8 mil. EUR. Táto alokácia predstavuje navýšenie OPKaHR a mala by byť použitá v zmysle schválenej Investičnej stratégie na mezanínové nástroje.

Dňa 18.8.2011 EIF spustil prvú otvorenú súťaž, takzvanú „Výzvu na podávanie žiadostí“ na bankovú záruku na úvery. Na výzvu sa môžu prihlásiť finanční sprostredkovatelia, ktorí poskytujú úvery MSP. EIF následne vykoná analýzu uchádzačov a vyberie vhodných finančných sprostredkovateľov.

Tlačová správa MH SR: http://www.mhsr.sk/

Novinka

Dňa 19.1.2012 EIF spustil otvorenú súťaž, takzvanú „Výzvu na podávanie žiadostí“ na nástroje rizikového kapitálu. Výzva je adresovaná finančným sprostredkovateľom, ktorí budú investovať do malých a stredných podnikov. Holdingový fond JEREMIE je na Slovensku riadený EIF cez Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (http://www.szrf.sk/). Výzva je zverejnená na internetovej stránke www.eif.org (“Calls for the selection of financial intermediaries“). Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30. marec 2012.

Aktuálne alokácie pre iniciatívu JEREMIE sú nasledovné:

Operačný program ERDF Národné spolufinancovanie Celková alokácia
OP KaHR 57 000 000 10 058 823 67 058 823
OP BK   3 000 000 529 412 3 529 412
OP VaV 25 000 000  4 411 765 29 411 765
Spolu 85 000 000 15 000 000 100 000 000

JEREMIE (Joint European Rescources for Micro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) je spoločnou iniciatívou EK a Európskeho investičného fondu zameranou na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ, najmä v oblasti  výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov,

viac na:

http://www.eif.org

alebo http://www.szrf.sk/.


Kontakt:

European Investment Fund

96, Boulevard Konrad Adenauer
L - 2968 Luxembourg
Luxembourg

Tel.: 00352 42 66 88 1
Fax: 00352 42 66 88 200 
E-mail: info@eif.org
Web: http://www.eif.org

Kancelária EIF v Bratislave

Eurovea Central 1

Pribinova 4
811 09 Bratislava

+421 (0)2 3231 0201 (office)
+421 (0)2 3231 0099 (fax)

Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o.

Panenská 21

811 03 Bratislava

Web: http://www.szrf.sk

 


INOVATÍVNE FINANČNÉ NÁSTROJE

Analýza "GAP" 

Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády SR č. 752 z 21.októbra 2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26. apríla 2010 

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009

Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom

Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE

Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013 

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

Návrh na zapojenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť do štrukturálnych operácií

Metodické pokyny CKO k JEREMIE

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vzťahu k JEREMIE

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm

 


Podpora malých a stredných podnikov v SR

http://www.nadsme.sk/

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm