Odovzdávanie transformačných skúseností SR v oblasti verejných financií

Cieľom odovzdávania transformačných a reformných skúseností Slovenska partnerským krajinám je podporiť demokratizačné procesy a dobrú správu vecí verejných.

MF SR zdieľa vedomosti a skúsenosti z implementácie reforiem v oblasti riadenia verejných financií v súlade s rozvojovou politikou SR, ktorú vymedzuje aktuálna Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 a ostatné národné stratégie a koncepcie pre realizáciu rozvojovej spolupráce v prioritných krajinách ODA SR.

Slovenská expertíza je poskytovaná predovšetkým v nasledovných oblastiach: transparentnosť, riadenie verejných financií, daňová reforma, programové rozpočtovanie,  plánovanie verejných financií, riadenie dlhu a systém štátnej pokladnice a  fiškálna decentralizácia.

MF SR prispieva k budovaniu inštitucionálnych a personálnych kapacít nielen v krajinách, ktoré spadajú do teritoriálnych priorít slovenskej rozvojovej spolupráce. Pri výbere partnerov zohľadňuje reálne potreby vlády danej krajiny (dopyt), skutočný záujem o uskutočnenie zmien (vlastníctvo), pridanú hodnotu slovenskej expertízy v danej oblasti v kontexte pôsobenia iných donorov a vzájomné historické a politické väzby v minulosti. Preto MF SR začína svoje iniciatívy aj v krajinách Strednej Ázie a v Kubánskej republike. Výstupy v rámci krátkodobých aktivít (študijné návštevy), ale aj dlhodobých programov (poradenstvo v oblasti vládnych politík, výmeny odborníkov, workshopy a prezentácie) prispôsobuje podmienkam existujúcim v partnerskej krajine a dodáva ich šité na mieru konečného prijímateľa. Vo všeobecnosti MF SR investuje svoje riadiace a technické personálne kapacity do dlhodobých projektov, pri ktorých sa predpokladá udržateľnosť podpory s výrazným dopadom.

Keďže dopyt po slovenskej expertíze v oblasti riadenia verejných financií v poslednom období narastá, MF SR  hľadá nové, moderné a inovatívne spôsoby odovzdávania skúseností. Cieľom tohto úsilia je sprostredkovať know-how globálnemu publiku s minimálnym fyzickým zapojením technických expertov.  MF SR v súčasnosti pripravuje v spolupráci s platformou  Svetovej banky Open Learning Campus pilotný program e-learningového vzdelávania.