Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podpora dobrého riadenia verejných financií

VEREJNÉ FINANCIE PRE ROZVOJ

Rozvojová spolupráca MF SR v oblasti riadenia verejných financií nadväzuje na skúsenosti a znalosti Slovenska z reformy verejných financií v rokoch 2003 – 2006, prípravy na vstup do Európskej únie, ako aj ďalšieho post-reformného vývoja vo verejných financiách.

Strategickou iniciatívou v tejto oblasti je projekt MF SR a Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme, UNDP)  Verejné financie pre rozvoj. Jeho cieľom je prispievať k efektívnemu riadeniu verejných financií a dobrej správe vecí verejných v partnerských krajinách, predovšetkým poskytovaním technickej podpory a rozvojom kapacít v oblasti riadenia verejných financií. 

Medzi vybrané úspechy spolupráce patria: v Moldavsku - zavedenie metodiky programového rozpočtovania vo verejnej správe - príprava pilotnej revízie výdavkov štátneho rozpočtu v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom; v Čiernej Hore - podpora reformy účtovníctva a výkazníctva verejného sektora vrátane prípravy na prechod na akruálne účtovníctvo podľa Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS) - zlepšenie hospodárenia a transparentnosti financovania samospráv Čiernej Hory - regulácia a monitorovanie hazardu prostredníctvom informačných technológií; v Severnom Macedónsku - podpora boja proti šedej ekonomike cez zlepšovanie politiky medzinárodných daní a administrácie miestnych daní.

Projekt vznikol v roku 2009. Odovzdávanie know-how aktuálne prebieha v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Moldavsku a Srbsku. Expertíza je poskytovaná hlavne v nasledovných oblastiach: rozpočtový proces a plánovanie verejných financií, transparentnosť, účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy, daňová politika a výber daní, riadenie dlhu a systém štátnej pokladnice, fiškálna decentralizácia.

MF SR prispieva k rozvoju kapacít vo verejných financiách v regióne Juhovýchodnej Európy aj v spolupráci s Center of Excellence in Finance. Podpora sa realizuje formou vzdelávacích workshopov a kurzov, ale posledné roky ide najmä o implementáciu bilaterálnych projektov priamo v partnerských krajinách. Dôležitým projektom je Program certifikovaného vzdelávania účtovníkov verejného sektora v Čiernej Hore. Medzi jeho výsledky patrí zlepšenie kvalifikácie úradníkov Čiernej Hory, ktorí zodpovedajú za vykazovanie finančných údajov štátu, a metodická príprava inštitúcií v Čiernej Hore na samostatnú realizáciu tohto certifikačného programu.

Rezort financií má ambíciu patriť k medzinárodným aktérom, ktorí určujú globálne trendy a vytvárajú  iniciatívy smerujúce k zlepšovaniu systémov verejných financií a daní vo svete. Prispieva preto aj do medzinárodného odborného diskurzu k tvorbe štandardov, podpore výskumu a inovatívnej výmeny informácií v oblasti verejných financií.

Od roku 2019 je MF SR členom renomovaného programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), ktorý sa zameriava na zlepšovanie riadenia verejných financií prostredníctvom univerzálnej a štandardizovanej hodnotiacej metodiky, ako aj na podporu výskumu a budovania kapacít v rozvojových krajinách. Medzi aktuálne výzvy programu patrí nastavenie riešenie výziev post-pandemickej obnovy a zmierňovania klimatických dopadov v kontexte riadenia verejných financií.

Od roku 2015 je MF SR členom Addis Tax Initiative (ATI). Ide o globálnu iniciatívu, ktorej cieľom je podporovať koherenciu daňových politík štátov s cieľmi udržateľného rozvoja a mobilizáciu domácich zdrojov, vrátane budovania efektívnych daňových systémov a boja proti daňovým únikom. V roku 2020 MF SR obnovilo svoj záväzok prispievať k podpore efektívnych daňových systémov pristúpením k Deklarácii ATI 2025. Členstvo MF SR v ATI Slovensku umožňuje podieľať sa na nastavovaní medzinárodných štandardov na príjmovej strane rozpočtu, ktorá je kľúčovou oblasťou vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

Dôležitým doplnkom k projektom budovania odborných kapacít v oblasti verejných financií je e-learningový program na odovzdávanie slovenských skúseností z reforiem verejných financií. Program vytvorili MF SR a Svetová banka a od roku 2018 je bezplatne sprístupnený na vzdelávacej platforme Svetovej banky Open Learning Campus.