Kariéra

O koľko porastie slovenská ekonomika v budúcom roku a koľko vyberieme na daniach? Aká je skutočná miera nezamestnanosti? Zvyšuje minimálna mzda nezamestnanosť ? Aká je produkčná medzera slovenskej ekonomiky? Koľko nás stojí starnutie populácie?

Hľadáme nové talenty pre analytické jednotky!

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií. Vytvárame makroekonomické, fiškálne, výdavkové a štrukturálne analýzy a analýzy finančných trhov a inštitúcií pre slovenskú vládu a verejnosť. Výsledky našej práce ovplyvňujú verejnú diskusiu a dianie v krajine. Analytici IFP spolupracujú na spoločných projektoch s inštitúciami ako OECD, Medzinárodný menový fond a Európska komisia. Na Slovensku máme asi najbližšie k tomu, čo v zahraničí nazývajú ekonomický think tank.

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť od štátu dostáva.  Realizujeme projekt „Hodnota za peniaze“. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. 

Záujemcom o prácu na analytických pozíciách odporúčame najprv absolvovať náš test analytických zručností*. Záujemcovia môžu zaslať svoj štruktúrovaný životopis na adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk a prípadne pripojiť aj svoj motivačný list či inú ukážku svojej práce. Do tela emailu nám napíšte, ktoré pracovné pozície vás zaujali (vyberte si maximálne 3 z ponúkaného zoznamu). 

Na Inštitúte finančnej politiky je možné pracovať na nasledujúcich pozíciách:

Pracovné pozície na iných analytických útvaroch:

Stáže:
Aj keď stážistov mávame najmä v lete, nebránime sa stážam ani v priebehu roka. Pre viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží pošlite svoj štruktúrovaný životopis aj s informáciou o preferovanom obsahu a dĺžke stáže na hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk.

Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.

 

Dobrý analytik/analytička by mali

  1. ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab
  2. vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
  3. plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami
  4. byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

 

Práca u nás má veľa výhod

  1. pomocou ekonomických analýzkomentárov pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
  2. pošleme ťa na letnú školu, či zahraničný kurz
  3. vytvárame priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
  4. zarobíš toľko, ako v súkromnej firme
  5. veľa sa naučíš a budeš pracovať s najlepšími

 

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

 

 * Test analytických zručností je testom vhodnosti záujemcu pre prácu analytika v štátnej správe. Môže pozostávať z písomnej aj ústnej časti v slovenskom aj cudzom jazyku. V písomnej časti sa testuje analytické myslenie, základy ekonometrie (OLS, aplikované otázky, nie matematika za nimi) a ekonómie, tvorba analytického podkladu (trvanie 75 minút) a práca v Exceli (trvanie 30 minút). V rámci ústnej časti je možné overiť, nakoľko sa predstavy prípadných záujemcov zhodujú s očakávaniami analytickej jednotky (trvanie zvyčajne 60 až 90 minút), pričom písomná a ústna časť sa nekonajú v jeden deň.

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest prebieha postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.