Kariéra

O koľko porastie slovenská ekonomika v budúcom roku a koľko vyberieme na daniach? Aká je skutočná miera nezamestnanosti? Zvyšuje minimálna mzda nezamestnanosť ? Aká je produkčná medzera slovenskej ekonomiky? Koľko nás stojí starnutie populácie?
 

Hľadáme nové talenty pre analytické jednotky!

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií. Vytvárame makroekonomické, fiškálne, výdavkové a štrukturálne analýzy a analýzy finančných trhov a inštitúcií pre slovenskú vládu a verejnosť. Výsledky našej práce ovplyvňujú verejnú diskusiu a dianie v krajine. Analytici IFP spolupracujú na spoločných projektoch s inštitúciami ako OECD, Medzinárodný menový fond a Európska komisia. Na Slovensku máme asi najbližšie k tomu, čo v zahraničí nazývajú ekonomický think tank.

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť od štátu dostáva. Analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) nekončia v šuplíku. Máte možnosť nimi ovplyvniť verejné politiky a rozhodnutia, ktoré majú dopad na život občanov. Staňte sa súčasťou tímu, ktorý mení prístup, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. Našimi nástrojmi sú najmä sektorové a prierezové revízie výdavkov a hodnotenia pestrej škály investičných projektov.

 

Aktuálne máme na IFP vyhlásené výberové konania na 2 odbory, termín prihlasovania do 31.10.2021 cez portál slovensko.sk:

VK na odbore daňových príjmov a fiškálnych analýz (VK/2021/3361):     https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31970

VK na odbore štrukturálnych a výdavkových politík (VK/2021/3363):       https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31971

 

Dobrá analytička/dobrý analytik by mali:

 • ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab
 • vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami
 • byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

 

Práca u nás má veľa výhod

 • pomocou ekonomických analýzkomentárov, revízií výdavkovhodnotení investičných projektov pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
 • pošleme ťa na kvalitné zahraničné vzdelávanie či stáž
 • vytvárame priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
 • zarobíš toľko, ako v súkromnej firme
 • veľa sa naučíš a budeš pracovať s najlepšími

 

Aktuálne voľné pracovné pozície:
Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o vyhlásených výberových konaniach na www.slovensko.sk. Prihlásiť sa do výberových konaní je možné len prostredníctvom tejto webovej stránky. 

V prípade záujmu môžu záujemcovia zaslať svoj štruktúrovaný životopis a prípadne pripojiť aj svoj motivačný list či inú ukážku svojej práce na adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk.* Zaslanie týchto materiálov je dobrovoľné a neslúži na prihlásenie sa do výberového konania.

 

Vo všeobecnosti je na Inštitúte finančnej politiky možné pracovať na nasledujúcich pozíciách:

 

Na Útvare hodnoty za peniaze je možné pracovať na nasledujúcich pozíciách:

 

Stáže:
Aj keď stážistov mávame najmä v lete, nebránime sa stážam ani v priebehu roka. Pre viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží pošlite svoj štruktúrovaný životopis aj s informáciou o preferovanom obsahu a dĺžke stáže na hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk.

 

Výberové konanie na analytickú pozíciu spravidla pozostáva z nasledujúcich častí:

 • psychometrický test, v rámci ktorého sa overuje analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • odborný test overuje odborné znalosti z ekonómie či ekonometrie
 • test z angličtiny
 • test práce s IT (používateľská úroveň niektorého z programov napr. Excel, R, STATA)
 • písomná prípadová štúdia – príprava stručného analytického textu na základe poskytnutých dát
 • ústna prípadová štúdia – ústna prezentácia riešenia prípadovej štúdie
 • ústny pohovor

 

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo hr.uhp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.