Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hnuteľný majetok štátu

Nakladanie s hnuteľným majetkom štátu

Hnuteľný majetok štátu, ktorý správca spravuje podľa zákona o správe majetku štátu, je tento správca oprávnený a povinný užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, konať pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú hnuteľného majetku štátu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Ako možno kúpiť hnuteľný majetok štátu?

Ak správca hnuteľný majetok štátu nepotrebuje a ani v budúcnosti nebude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, považuje sa tento hnuteľný majetok štátu za prebytočný majetok štátu. Oprávnenie rozhodnúť o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu má výlučne jeho správca. Prebytočný hnuteľný  majetok štátu správca prevedie zmluvou o prevode správy do správy iného správcu alebo prevedie jeho vlastníctvo na iného majiteľa.

Zákon o správe majetku štátu rozlišuje medzi vymedzeným hnuteľným majetkom štátu a iným hnuteľným majetkom štátu.

Ako možno hnuteľný majetok štátu nadobudnúť darom alebo výmenou?

Hnuteľný majetok štátu, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o vymedzený alebo iný hnuteľný majetok štátu, je možné darovať

  • právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt, vzdelávania a výchovy, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva tieto činnosti,
  • obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy,
  • na účely rozvojovej spolupráce alebo humanitárnej pomoci v zahraničí.

Hnuteľný majetok štátu je možné vymeniť za majetok vo vlastníctve inej osoby, a to aj za nový nepoužívaný hnuteľný majetok vo vlastníctve inej osoby, ak majetok, ktorý štát získa do vlastníctva, bude pre správcu vhodnejší a účelnejší než vymieňaný majetok štátu.